ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI NGHỊ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN LẦN THỨ 11

1/11/2019 1:47:44 PM

Chiều ngày 7/1, UBMTTQVN huyện Tánh Linh tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm tổng kết hoạt động công tác Mặt trận năm 2018 và bàn chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận. Ở huyện Tánh Linh có đồng chí Phạm Sơn, PBT TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban đảng Huyện uỷ; lãnh đạo một số cơ quan của huyện; các vị uỷ viên uỷ ban mặt trận TQVN huyện khóa VI; Chủ tịch, PCT UBMTTQ các xã thị trấn.

     Theo đánh giá của UBMTTQVN huyện, trong năm 2018, những chủ trương lớn về đổi mới công tác Mặt trận theo Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên nghiêm túc quán triệt và thực hiện. Hoạt động của MTTQ hai cấp tiếp tục có sự chuyển biến tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tạo lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Mặt trận huyện và cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình phản ánh các vấn đề bức xúc trong nhân dân đồng thời phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp và hiệu quả, góp phần định hướng dư luận và kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở nhiều địa phương trong huyện được tổng kết, rút kinh nghiệm và đổi mới phương thức triển khai. Trong năm đã vận động được 790/650 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”, đạt 121%, triển khai xây dựng 44 nhà tình thương cho các hộ nghèo với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, tổng số tiền 150 triệu đồng. Các hoạt động an sinh xã hội được chú trọng thực hiện tập trung vào dịp tết cổ truyền. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chú trọng thực hiện. Công tác tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật được Mặt trận hai cấp quan tâm. Công tác phối phợp tổ chức cho đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri: được thực hiện nghiêm túc và ngày càng đổi mới về hình thức tổ chức, nâng cao về chất lượng. Việc tăng cường các hoạt động biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân đã góp phần động viên khích lệ các nhân tố tích cực trong các khu dân cư. Nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân được xác định rõ hơn từ huyện đến cơ sở. Ủy ban MTTQ tiếp tục nâng cao vai trò chủ trì trong phối hợp và thống nhất hành động. Các chương trình giám sát được Mặt trận và các tổ chức thành viên chú trọng triển khai đồng bộ, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Hệ thống tổ chức, bộ máy của cán bộ Mặt trận tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn.

     Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ (2014-2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục bám sát 05 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt là Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

     Tại hội nghị UBMTTQVN tỉnh đã tặng khằng khen cho 5 tập thể và 02 cá nhân; UBMTTQVN huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận năm 2018.

Ngọc Khánh

In trang