Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận sinh hoạt thông tin

11/8/2018 4:18:00 PM

Sáng ngày 06/11/2018, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức báo cáo thông tin về kết quả chuyến đi nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại hai nước Nhật Bản và Singapore.

Thành phần tham dự gồm có Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các phòng, khoa và các đồng chí có trình độ cao đẳng trở lên. Trong thời gian một buổi, các đông chí đã được nghe ThS.Nguyễn Thị Thuận Bích - Hiệu trưởng báo cáo về nội dung chuyến đi nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại nước Nhật Bản, ThS. Dụng Văn Duy - Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm tại nước Singapore. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí tham dự cũng đã tập trung trao đổi sôi nổi về sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của hai nước trên./.

                                                                   

Nguyễn Văn Điền