05 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012, Công đoàn Bình Thuận có nhiều đổi mới thiết thực

10/11/2018 4:31:36 PM

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.  Kể từ khi Luật có hiệu lực thi hành, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 24/KH-LĐLĐ ngày 09/10/2012 về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn năm 2012; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Công đoàn 2012 cho cán bộ chủ chốt (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và tổ chức nhiều lớp tuyên truyền về những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới đã được sửa đổi trong Luật Công đoàn 2012 cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp có đông công nhân lao động với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao hiểu biết về chính trị, chế độ chính sách và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động và Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh; Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động được quan tâm thực hiện, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình đời sống việc làm, thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân lao động, giải quyết kịp thời tranh chấp lao động, đình công tự phát làm ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hài hoà lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và lợi ích của Nhà nước; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Với những nỗ lực, cố gắng, các cấp công đoàn đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp, phát triển đoàn viên, thành lập mới gắn liền với xây dựng CĐCS vững mạnh, nhất là CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; Trong 05 năm (2013 - 2017), đã phát triển tăng thêm thực tế 105 CĐCS và 17.919 đoàn viên (trong đó ngoài khu vực nhà nước tăng thêm 66 CĐCS và 13.686 đoàn viên); so với chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, đạt tỉ lệ 137,83% (17.919/13.000, cao hơn so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao 1.900 đoàn viên). Hoạt động của các CĐCS, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đã đạt một số kết quả đáng khích lệ. Hàng năm số công ty cổ phần, công ty TNHH tổ chức hội nghị người lao động đạt 70%, tính đến 31/12/2017 số doanh nghiệp có TƯLĐTT đạt 72% (201/279), chất lượng TƯLĐTT ngày càng tăng, thương lượng được nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động. Hầu hết các công đoàn cơ sở tổ chức đánh giá, xếp loại đúng quy định, chất lượng hoạt động ngày được nâng lên, kết quả xếp loại đúng thực chất hơn. Kết quả hàng năm, có 85 - 87% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp khu vực nhà nước; có 55 – 65% số công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã đổi mới, đa dạng hóa hình thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm trong công tác tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ, chính sách cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là các quy định mới của pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo tốt đời sống công nhân, viên chức, lao động. Việc thực hiện giám sát phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217, số 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) đã được các cấp công đoàn xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn; trong 03 năm (2015-2017), tổ chức công đoàn các cấp đã thực hiện 40 cuộc giám sát đối với Ủy ban nhân dân, các ngành cùng cấp về các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định; Qua kiểm tra, giám sát, tổ chức công đoàn đã đề xuất nhiều giải pháp tích cực để các ngành chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý vi phạm; đồng thời trực tiếp hướng dẫn, giải đáp về pháp luật cho người lao động; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, công đoàn.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động, thực hiện đối thoại tại nơi làm việc với số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên; qua thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể ” đạt được nhiều kết quả.

UBKT Công đoàn viên chức tỉnh kiểm tra việc chấp hành điều lệ, sử dụng, quản lý tài chính tài sản công đoàn tại Chi nhánh Công ty cổ phần du lịch Thắng Lợi – TTC Palace Bình Thuận

Hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức trong công tác kiểm tra. Nội dung hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp cơ bản bám sát theo những nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên, gắn với tình hình cụ thể ở mỗi cấp để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp mình. Năm năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức kiểm tra 5.419 cuộc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (trong đó Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra 61 cuộc); 5.021 cuộc về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn (trong đó Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra 69 cuộc), đã đề nghị truy thu cho ngân sách công đoàn gần 5,2 tỷ đồng và đã truy thu được hơn 765 triệu đồng; Hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn; tích cực phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bên cạnh, những kết quả đạt được, sau 05 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012, các cấp công đoàn trong tỉnh gặp không ít khó khăn như: Đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, lao động tuy có bước cải thiện hơn trước, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn; trong khi đó, quyền lợi của công nhân, người lao động (về tiền lương, thu nhập, chế độ bảo hiểm,...) ở một số nơi chưa được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Công tác vận động, tập hợp, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn ở một số khu công nghiệp, nhà máy đạt kết quả chưa cao. Hoạt động của tổ chức công đoàn có nơi còn hình thức, nặng về hành chính và chưa phát huy rõ nét vai trò, vị trí của tổ chức mình, một số doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm túc trong việc đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

Với những thuận lợi, khó khăn trên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xác định, trong thời gian tới ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt Luật Công đoàn 2012, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn bằng những việc làm thiết thực, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài cho đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục giúp cho công nhân, người lao động, có kiến thức, bản lĩnh chính trị; nắm bắt đầy đủ, kịp thời và chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy ngày càng tốt hơn bản chất giai cấp công nhân, xác định được vai trò, sứ mệnh cách mạng của mình trong tình hình mới. Nêu cao tinh thần tự giác và tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên, luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực làm việc, phát huy sáng kiến, lao động sáng tạo, có kỷ luật, có kỹ thuật, đạt hiệu quả và năng suất cao, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Hà Ny - Văn phòng LĐLĐ tỉnh