ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Hàm Thuận Bắc: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) lần thứ 22 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và bàn nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018

10/11/2018 3:21:22 PM

Sáng ngày 11/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) tổ chức Hội nghị lần thứ 22 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất đánh giá: Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua đạt nhiều kết quả; đã hoàn thành 8/14 chỉ tiêu chủ yếu, tình hình trên một số mặt có chuyển biến tiến bộ hơn năm trước.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Chỉ đạo tốt sản xuất vụ Mùa năm 2018 và vụ Đông-xuân năm 2018-2019; tiếp tục thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, quan tâm hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tiến độ các công trình xây dựng cơ bản năm 2018 theo kế hoạch gắn với chuẩn bị đầu tư năm 2019, thực hiện tốt quy định về giám sát đầu tư cộng đồng. Tiếp tục quan tâm nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu đạt kết quả cao nhất; chi ngân sách theo dự toán và đúng quy định, đi đôi với thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu công. Chấn chỉnh và tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, rừng, môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung các vụ việc nổi lên, gây bức xúc trong nội bộ và nhân dân. Nâng chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; đánh giá, phân loại các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đúng thực chất, tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2018; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương, hoàn thành diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã năm 2018, tích cực chuẩn bị thực lực giao quân năm 2019. Quán triệt và triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên theo kế hoạch; tổ chức tốt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2018. Tiếp tục sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trước hết là bố trí cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành còn thiếu; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, uy tín giảm sút. Tiếp tục nâng chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính đi đôi với tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh triển khai “Năm dân vận chính quyền”; đôn đốc tổ chức tốt đối thoại với dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

BC.

In trang