ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại huyện Hàm Tân

7/11/2018 5:00:23 PM

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Triển khai Chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân đã ban hành Kế hoạch số 89-KH/HU, ngày 23/01/2018 để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn huyện. Sau khi tổ chức học tập, sinh hoạt, có 28/28 chi, đảng bộ cơ sở; 143/143 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018; có 2.283/2.354 đảng viên và cán bộ công chức, viên chức ngoài Đảng, 3.529 đoàn viên hội viên tham gia học tập, sinh hoạt và đăng ký cam kết cá nhân.

Mặt khác, xác định việc học tập, tuyên tuyền và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2018 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, do đó Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân đã chỉ đạo tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chuyên đề năm 2018 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu, kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành... và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức được 208 đợt tuyên truyền cho 31.975 đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu và cá nhân tự giác làm theo có nơi còn chậm; nội dung chưa cụ thể.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số giải pháp: (1) Tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. (2) Giữ vững các nguyên tắc "tập trung dân chủ" và "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách". (3) Tăng cường công tác quản lý cán bộ. (4) Thực hiện tốt các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo. (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. (6) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thanh Vân

In trang