Một số kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện Hàm Tân thực hiện Nghị quyết Đại hội đến giữa nhiệm kỳ 2015-2020

7/11/2018 5:06:02 PM

Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đến giữa nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện tình hình chung của huyện vẫn còn nhiều khó khăn thách thức; thời tiết biến đổi khó lường, nắng hạn kéo dài đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, kết cấu hạ tầng còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư cho phát triển còn ít, đời sống của nhân dân còn khó khăn... Song, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết nỗ lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên nên kết quả đạt được trên các mặt có nhiều chuyển biến tích cực, có 09 chỉ tiêu hoàn thành sớm hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X đề ra; 04 chỉ tiêu đạt trên 60%; 03 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Nổi bật:

Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh: Phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khá, các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt kế hoạch đề ra. Hệ thống thủy lợi được tập trung đầu tư. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả tích cực, có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 150% KH; 02/02 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Sản xuất công nghiệp được duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá. Hoàn thành đưa vào sử dụng trên 60 công trình xây dựng cơ bản. Thu ngân sách, cấp CNQSD đất hàng năm vượt chỉ tiêu. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; hoạt động thương mại, giao thông vận tải được tăng cường; 8 chợ/8 xã, thị trấn đưa vào hoạt động; thi công 116 tuyến/26,991 km đường giao thông nông thôn...

Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được chăm lo, chất lượng dạy học được nâng lên, 10/10 xã, thị trấn giữ chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục; 13/39 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 83,25%KH). Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; 10/10 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 1,86%/1,5%KH. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì, mở rộng. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; giao quân hàng năm đạt 100% KH.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận: Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên. Công tác nắm bắt dư luận xã hội tiếp tục được duy trì; công tác tổ chức giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; phát triển đảng viên hàng năm vượt chỉ tiêu đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, phát huy tác dụng giáo dục, phòng ngừa vi phạm kỷ luật. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) đạt kết quả tích cực.

Phát huy kết quả đã đạt được, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, Đề án phát triển chăn nuôi, Đề án thủy lợi nhỏ. Tích cực tranh thủ các nguồn vốn đầu tư sửa chữa đập đầu mối Sông Phan, Hồ Tân Hà, cải tạo Đập thủy điện Tân Xuân, quản lý phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi hiện có. Tranh thủ nguồn vốn xây dựng Nhà máy nước Tân Xuân, nâng cấp Nhà máy nước Tân Thắng. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng. Giữ vững và nâng chuẩn 06 xã đã đạt chuẩn, xây dựng xã Sông Phan, Tân Thắng đạt chuẩn Nông thôn mới. Tiếp tục giữ chuẩn và từng bước nâng chuẩn đô thị văn minh đối với 02 thị trấn; rà soát tiêu chí, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh đạt các tiêu chí đô thị loại V. Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp các công trình giao thông như: Đường Khu trung tâm hành chính huyện, Đường nội thị thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh; Đường liên xã Sông Phan - Tân Nghĩa; đôn đốc đầu tư Bến xe huyện,... Huy động các nguồn lực, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng hạ tầng xã Sơn Mỹ, Tân Thắng đạt một số tiêu chí đô thị loại V. Phối hợp làm tốt công tác bồi thường giải tỏa để đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án du lịch. Tập trung giải quyết vướng mắc, triển khai đầu tư xây dựng chợ Tân Thắng, Tân Nghĩa. Tăng cường công tác khai thác, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách đạt 99 tỷ đồng; quản lý chi tiêu ngân sách chặt chẽ. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/HU, ngày 04/4/2018 của Huyện ủy. Cấp giấy CNQSDĐ đạt 100% đối với tất cả các loại đất đủ điều kiện.

Hai là, Tập trung đầu tư cơ sở vật chất giáo dục theo hướng kiên cố hóa và theo lộ trình đạt chuẩn quốc gia, trong đó ưu tiên các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; sắp xếp đầu mối các trường Tiểu học, hình thành trường nhiều cấp học theo lộ trình; triển khai đầu tư Trường Mẫu giáo trung tâm Tân Nghĩa và Khu vui chơi giải trí cho thanh, thiếu nhi; xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục; củng cố, phát huy hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn, giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, chuyển chức năng dạy nghề cho Phòng LĐTB&XH, xã hội hóa hoạt động dạy nghề. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị y tế cho các Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh hàng năm từ 0,2‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Phấn đấu mỗi năm đào tạo nghề từ 200 lao động và giải quyết việc làm bình quân 800 lao động. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1,5%, không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công cách mạng. Duy trì tiếp công dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Giữ vững quốc phòng - an ninh. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

Ba là, Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phát huy thật tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn dưới 3%. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội quan tâm kịp thời, hiệu quả. Luân chuyển, điều động, sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đoàn thể, xã, thị trấn, quan tâm cán bộ trẻ, nữ, bố trí cán bộ đủ định biên. Sắp xếp, bố trí các phòng, ban; tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát triển đảng viên trên 7% đảng số; chú trọng phát triển đảng viên trên địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ngành giáo dục, y tế. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo, Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Thanh Vân