ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Thành ủy Phan Thiết quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

7/11/2018 8:39:46 AM

Sáng ngày 9/7, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 350 cán bộ gồm: các đồng chí Thành ủy viên, các đồng chí cán bộ trung cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, văn phòng Thành ủy; các phòng, ban, Mặt trận và các đoàn thể thành phố; Các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc; Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy cơ sở; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ các phường, xã.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thu Sơn - Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã quán triệt, giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, từ các nội dung đã lắng nghe tại Hội nghị, các Bí thư cấp ủy trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tới các đảng viên trong chi bộ, Đảng bộ.

Thiên Trang

In trang