ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA X) VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 20-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY (KHÓA XI) VỀ “NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN”

7/6/2018 2:12:12 PM

Sáng 05/7, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá đồng bộ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đã huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân tham gia. Nền nông nghiệp của tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng, như: Tái cơ cấu trồng trọt theo hướng sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy các sản phẩm lợi thế của tỉnh. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo tiếp tục được đầu tư phát triển, nhất là việc đầu tư, các công trình thủy lợi đã phát huy hiệu quả đã góp phần tăng diện tích, năng suất nhiều loại cây trồng chủ lực, lợi thế của tỉnh. Từng bước hình thành các vùng sản xuất thanh long, hiện toàn tỉnh hiện có trên 27.000 ha, tăng 3,3 lần so năm 2008, sản lượng thu hoạch trên 540.000 tấn. Chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, trang trại, gia trại quy mô lớn gắn với kiểm soát an toàn dịch bệnh. Sản lượng khai thác hải sản tăng 27% so năm 2008. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 13,6 ngàn tấn, tăng 83,5 so năm 2008, sản lượng tôm giống sản xuất, tiêu thụ đạt 24,2 tỷ post, tăng 4,4 lần so năm 2008.

Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo sự chuyển biến bộ mặt nông thôn; các mặt về giáo dục, y tế, đời sống văn hóa được duy trì và tiến bộ; an ninh trật tự vùng nông thôn được đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố. Đời sống của nông dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 3,51%, an sinh xã hội được đảm bảo, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch tích cực, chất lượng nguồn nhân lực nông thôn từng bước nâng lên. Tính đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 51,04% tổng số xã, cao hơn bình quân cả nước (cả nước có 32,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới), và huyện Phú Quý được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Mạnh Hùng cũng nêu rõ quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ những hạn chế. Điển hình như: Tăng trưởng nông nghiệp thiếu vững chắc trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến khá phức tạp; đầu ra sản phẩm nhiều cây trồng chủ lực bấp bênh, thiếu ổn định; quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên biển có mặt chưa tốt; xuất khẩu sản phẩm lợi thế chưa có sự đột phá. Tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm. Việc triển khai chính sách kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào vùng nông thôn còn chậm so với yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn hiện nay. Thu nhập và mức sống của một bộ phận dân cư nông thôn còn thấp, thiếu ổn định; nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa nhiều; giảm nghèo chưa vững chắc, số hộ tái nghèo, phát nghèo mới còn cao...

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà; đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 01/11/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

 

THANH CHUNG

In trang