ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phổ biến nhanh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

5/30/2018 7:36:01 AM

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 28/05/2018, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp phổ biến nhanh Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 18/22 đảng viên và 02/02 quần chúng. Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo viên của tỉnh trực tiếp truyền đạt.

Các đồng chí đảng viên và quần chúng trong cơ quan đã được nghe Thủ trưởng cơ quan quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 7:  Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng thời Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Thủ trưởng cơ quan quán triệt thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về điều chỉnh phân công công tác, nhiệm vụ của một số đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Võ Thị Hạnh

In trang