ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức Đoàn

4/16/2018 10:29:35 AM

Trong xã hội hiện nay, đời sống tâm lý giới trẻ khá phức tạp do chịu sự tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài. Vì vậy, hơn ai hết, tổ chức Đoàn cần đóng vai trò tiên phong dẫn dắt, đồng hành cùng thanh niên để định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống cho các bạn.

Những năm gần đây, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ðoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được kết quả toàn diện, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ được tăng cường. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Ðồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" tạo được dấu ấn tốt trong đoàn viên thanh niên của Khối, vừa tạo môi trường thực tiễn phong phú, thiết thực để giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên; vừa góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.

Ðoàn Khối đã có nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp; tích cực tham gia giải quyết những khó khăn đột xuất nảy sinh, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho thanh niên học tập, giúp đỡ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở đoàn trực thuộc ngày càng được củng cố và phát triển; phong trào thi đua, đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Ý thức chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hóa, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của cấp uỷ Ðảng, lãnh đạo các doanh nghiệp. Các hoạt động chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, xây dựng nông thôn mới được Ban Thường vụ Đoàn Khối và các cơ sở đoàn quan tâm.

Từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, thanh niên đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam nói chung và Khối Doanh nghiệp nói riêng trong thời kỳ mới, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thành tích đạt được của tuổi trẻ Đoàn Khối rất đáng tự hào. Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua cũng còn những hạn chế. Một số cơ sở đoàn chưa phát huy hết vai trò, vị trí của mình trong doanh nghiệp; hoạt động phong trào còn trông chờ, ỉ lại Đoàn cấp trên chưa chủ động tổ chức các  hoạt động tại đơn vị. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên tại doanh nghiệp còn hạn chế, chưa được ban chấp hành các cơ sở đoàn quan tâm đúng mức. Hoạt động phong trào còn nặng về "bề nổi", dàn trải, hình thức. Một số phong trào mới chỉ thu hút đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững. Vai trò xung kích, năng động, sáng tạo của một số bạn đoàn viên thanh niên trong Khối chưa được phát huy, chưa bắt nhịp kịp thời với những thay đổi nhanh chóng trong nhận thức, đời sống của thanh niên hiện nay.

Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó đòi hỏi vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn để xây dựng một thế hệ thanh niên giàu nhiệt huyết, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Vậy nên, muốn làm tốt được nhiệm vụ trên, Ðoàn Khối cũng như các cơ sở đoàn trực thuộc phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết, phải đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn chủ chốt của các cơ sở.

Ðoàn Khối và ban chấp hành các cơ sở đoàn cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên; phải thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên của các doanh nghiệp. Cần tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên để báo cáo cấp uỷ, lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết và định hướng tư tưởng kịp thời. Trong đó chú trọng định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên các trang mạng xã hội; tránh tình trạng "nhạt Ðảng", "khô Ðoàn", "xa rời chính trị"; giáo dục đoàn viên thanh niên trong Khối sống có lý tưởng, hoài bão, ước mơ, trở thành những người công dân có ích cho xã hội./.          

Cẩm Hằng

In trang