ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm.

3/17/2017 8:35:26 AM

Tài liệu tham khảo hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm.

Biểu mẫu 1B1: THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BTC HUYỆN ỦY

Biểu mẫu 2: PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC

Biểu mẫu 3: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tài liệu hướng dẫn

 

 

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

In trang