Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Một số biện pháp nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh

25.9.2014 - 14:43

Trong thời gian qua, thực tiễn phong trào cách mạng quần chúng, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể và cá nhân đều khắp trên các lĩnh vực của nhiều thành phần, đối tượng khác nhau trong xã hội, đặc biệt là từ khi thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; từ đó, đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, giữ vững quốc phòng – an ninh và làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận.


Nhằm mục đích: Phát hiện, xây dựng và nhân rộng những tấm gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt có ý nghĩa rất lớn; đây cũng chính là một trong những biện pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và đổi mới công tác tư tưởng; làm tốt hơn nữa việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đây là chủ đề trung tâm; đồng thời, cần quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong việc đấu tranh chống lại những biểu hiện tư tưởng, việc làm tiêu cực, sai trái, đặc biệt là những hành vi tiêu cực, tham nhũng. Vừa cổ vũ, động viên cái tốt, cái đẹp, vừa đấu tranh với cái ác, cái xấu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra yêu cầu, giải pháp chủ yếu như sau: 

Yêu cầu chung đặt ra là: Phải quan tâm đúng mức hơn nữa và làm tốt hơn nữa việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trong phong trào cách mạng quần chúng nhân dân, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Làm tốt hơn nữa việc phát hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhất là từ trong các phong trào ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phải sâu sát với cơ sở, với phong trào quần chúng ở địa phương; cần xây dựng một hệ thống cung cấp thông tin trong hệ thống tổ chức mình, từ đó nắm thật chắc và phản ánh kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào cách mạng quần chúng ở cơ sở để có kế hoạch khen thưởng, nhân rộng, phát huy.

- Coi trọng xây dựng các mô hình, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến với tinh thần là trân trọng, nâng niu từng ý tưởng hay, cách làm sáng tạo, từng việc làm tốt. Cần đặc biệt quan tâm các đối tượng là nhân dân lao động, các đoàn viên - thanh niên, nhất là các em thiếu niên và cán bộ, công chức, chiến sĩ là những người trực tiếp làm việc ở những môi trường vất vả, khó khăn, nguy hiểm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để động viên, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiếp tục làm tốt hơn và đạt kết quả cao hơn; đồng thời khơi dậy, tạo sức lan tỏa đến nhiều cá nhân, nhiều tập thể cùng noi theo thực hiện. Quá trình đó, cần chú ý những biện pháp sau:

- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về gương người tốt việc tốt; trong đó, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục giao lưu trực tiếp với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên sóng đài truyền hình tỉnh; Báo Bình Thuận mở chuyên mục gương người tốt việc tốt đề đăng tải về cách làm và kinh nghiệm của những tấm gương điển hình. Thông qua đó, từng bước khơi dậy và phát triển thành một phong trào thi đua học tập và đuổi kịp gương các điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Quy chế cung cấp thông tin về những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan thông tin, đại chúng.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy cấp mình đối với công tác này, coi trọng việc hỗ trợ, giúp đỡ các cá nhân, tập thể có cách nghĩ sáng tạo, việc làm tốt để từng bước trở thành điển hình. Đồng thời, thông qua các bản tin, hệ thống trang thông tin điện tử, chuyển tải nội dung về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt cho tổ chức đoàn thể ở cơ sở để làm nội dung sinh hoạt định kỳ.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức bình chọn những đoàn viên, hội viên tiêu biểu và có hình thức thích hợp để biểu dương, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2015) và 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Đồng thời, phát động phong trào thi đua, học tập và đuổi kịp các gương điển hình tiên tiến trong tổ chức mình; định kỳ hàng quý tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm công tác nhân rộng và biểu dương những cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Đính kèm nội dung văn bản: 404-TB/VPTU 

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK