Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII

25.9.2014 - 14:35

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019); căn cứ Công văn số 4930/MTTW-BTT, ngày 12/8/2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đề nghị phối hợp tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27/9/2014);  


Theo đó: ngày 18/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1812 -CV/TU, yêu cầu: 

1- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc và các khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trong thời gian từ ngày 20/9- 30/9/2014.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Theo dõi nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội xung quanh Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” một cách thiết thực, hiệu quả.

Đính kèm nội dung văn bản: 1812 -CV/TU

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK