Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy Phan Thiết

15.8.2014 - 9:55

Ngày 11/7/2014, Phó Bí thư Thành uỷ - Đặng Văn Định ký Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy Phan Thiết


QUY ĐỊNH

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ

công tác của Văn phòng Thành ủy Phan Thiết

---

 

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.

2. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chương trình công tác của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

b) Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Thành uỷ.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Thành uỷ.

b) Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành uỷ.

c) Theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, các ban Đảng trực thuộc Thành uỷ và các tổ chức có liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

3. Thẩm định, thẩm tra:

a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ giao trước khi trình Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ.

4. Phối hợp:

a) Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Thành uỷ.

b) Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ.

c) Các cơ quan liên quan xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ.

d) Các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính…

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

a) Là đầu mối giúp Thường trực Thành uỷ xử lý công việc hàng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Thành uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

b) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở thành phố theo quy định.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi của Thành ủy và Văn phòng Thành ủy.

c) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Thành uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Thành uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

d) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

đ) Quản lý tài liệu lưu trữ của Thành uỷ và Văn phòng Thành uỷ; giúp Thường trực Thành uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thành phố và cấp ủy cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

e) Là chủ sở hữu tài sản của Thành uỷ theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Thành uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ theo phân công, phân cấp.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được yêu cầu các cấp ủy cơ sở, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Thành uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ.

Trực tiếp làm việc với các cấp ủy cơ sở, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố để nắm tình hình phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Thành ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

2. Khi kiểm tra, thẩm định việc chuẩn bị các đề án, nếu xét thấy không phù hợp với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy hoặc chưa đạt yêu cầu, thì được quyền trao đổi, yêu cầu cơ quan chủ trì xây dựng đề án chuẩn bị lại; trường hợp chưa thống nhất thì đề nghị Thường trực Thành uỷ cho ý kiến chỉ đạo.

3. Đồng chí Chánh Văn phòng Thành uỷ được dự các hội nghị của Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

- Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thành ủy được mời dự các hội nghị của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy bàn về lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ những cuộc họp Thường trực Thành ủy không yêu cầu).

- Được uỷ quyền truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy đến các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ.

4. Chuyên viên tổng hợp:

- Được mời dự các hội nghị của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố; các phường, xã bàn những lĩnh vực công tác thuộc phạm vi theo dõi.

- Được mời dự các hội nghị của cấp ủy cơ sở, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có liên quan sơ, tổng kết, bàn biện pháp triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ và chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ.

- Được tham gia ý kiến với các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phường, xã về các vấn đề thuộc phạm vi mình theo dõi.

- Khi có yêu cầu thì được trực tiếp làm việc với Thường trực Thành ủy .

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy: không quá 04 đồng chí, gồm Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó chánh Văn phòng.

- Chánh Văn phòng là Thành ủy viên.

2. Bộ máy giúp việc cho Văn phòng Thành uỷ gồm:

- Bộ phận tổng hợp;

- Bộ phận văn thư - tưu trữ, đánh máy, quản trị mạng;

- Bộ phận kế toán - tài vụ, lái xe, tạp vụ; bảo vệ.

3. Biên chế: thực hiện theo quy định hiện hành (không bao gồm Thường trực Thành uỷ).

- Ngoài biên chế chính thức, Văn phòng Thành uỷ được hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ “về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp”.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Văn phòng Thành uỷ làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Thành uỷ và Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và Văn phòng Tỉnh ủy về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Thành uỷ; tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động của Văn phòng Thành uỷ nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.

3. Các Phó chánh Văn phòng do Chánh Văn phòng phân công, giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo, quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác của Văn phòng Thành uỷ, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về các lĩnh vực được phân công; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về các mặt công tác được phân công. Khi Chánh Văn phòng đi vắng, phân công 01 Phó chánh Văn phòng thay mặt điều hành mọi hoạt động của Văn phòng Thành uỷ.

4. Cán bộ, chuyên viên, viên chức Văn phòng: trực tiếp tham mưu, đề xuất, theo dõi và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng về nhiệm vụ được phân công.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Quan hệ với Văn phòng Tỉnh ủy

- Văn phòng Thành ủy chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn của Văn phòng Tỉnh ủy về nghiệp vụ văn phòng cấp ủy; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác thông tin, báo cáo của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ với Tỉnh ủy.

- Thực hiện chế độ báo cáo với Văn phòng Tỉnh ủy những vấn đề mà Văn phòng Tỉnh ủy yêu cầu hoặc Văn phòng Thành ủy thấy cần thiết.

Điều 7. Quan hệ với Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ

- Văn phòng Thành uỷ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

- Văn phòng Thành uỷ thường xuyên báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ (trực tiếp là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ) để thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp; quản lý ngân sách, tài chính và bảo đảm các phương tiện, điều kiện làm việc của Thành uỷ, Ban Thành vụ, Thường trực Thành uỷ.

Điều 8. Quan hệ với Văn phòng HĐND - UBND Thành phố

Quan hệ giữa Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND - UBND Thành phố là quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng tham mưu giúp Thành ủy, HĐND và UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, nhất là xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chế độ thông tin, phối hợp tổ chức giao ban định kỳ của các Thường trực; phối hợp giúp các Thường trực thực hiện đúng quy chế đã ban hành.

Điều 9. Quan hệ với các ban của Thành ủy, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố; cấp uỷ các phường xã

- Quan hệ giữa Văn phòng Thành ủy và các cơ quan nói trên là quan hệ phối hợp để cùng thực hiện, giúp việc và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

- Văn phòng Thành ủy chủ động phối hợp với các ban của Thành ủy trong việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác của Thành ủy; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy và của Thành ủy.

- Các đề xuất, kiến nghị của các ban của Thành uỷ, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố; cấp ủy các phường, xã phải đăng ký trước qua Văn phòng Thành ủy để tổng hợp, chủ động xếp lịch làm việc và báo cáo Thường trực Thành ủy cho ý kiến.

- Các văn bản của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm soạn thảo; Văn Phòng Thành ủy chịu trách nhiệm thẩm định, thẩm tra trước khi trình Thường trực Thành ủy ký và ban hành.

Điều 10. Quan hệ với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

Văn phòng Thành uỷ phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành uỷ tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh uỷ, Thành uỷ.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Căn cứ Quy định này, Văn phòng Thành ủy xây dựng quy chế làm việc; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận, của các chuyên viên trong Văn phòng Thành uỷ để bảo đảm thực hiện tốt quy định này.

Điều 12: Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa phù hợp, Văn phòng Thành uỷ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định./.

Thành uỷ Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK