Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Phan Thiết

15.8.2014 - 9:52

Ngày 11/7/2014, Phó Bí thư Thành uỷ - Đặng Văn Định ký Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Phan Thiết


QUY ĐỊNH

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ

công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Phan Thiết

---

 

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu của Thành ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong thành phố.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành ủy.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ.

c) Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố theo phân cấp quản lý.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy trực thuộc Thành ủy; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

b) Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy.

c) Công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết các khiếu nại về xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch của đảng viên.

3. Thẩm định, thẩm tra:

a) Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định.

b) Thẩm định và trình Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

c) Thẩm tra, xác minh các vấn đề chính trị của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên theo quy định.

d) Thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên, xóa tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi Đảng.

đ) Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của thành phố.

4. Phối hợp:

a) Các ban đảng, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Phòng Nội vụ và các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hóa các quyết định, quy định của cấp trên về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

c) Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở phường, xã.

d) Chủ trì tham mưu đề xuất chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của Thành ủy theo quy định.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

a) Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe thành phố thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

b) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Thành ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

c) Thực hiện thống kê cơ bản về công tác đảng viên, chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

d) Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

Điều 3. Quyền hạn

a) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ đối với các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố.

b) Lãnh đạo Ban được dự các hội nghị của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bàn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ hoặc công tác khác có liên quan.

c) Được cử cán bộ, công chức (là đảng viên) dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp ủy trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

d) Chuyên viên của Ban được dự nghe truyền đạt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng.

đ) Được yêu cầu các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố và các cấp ủy cơ sở cung cấp thông tin tình hình, hồ sơ cán bộ có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4. Tổ chức, bộ máy

1. Lãnh đạo Ban: Không quá 4 đồng chí (trong đó 01 đồng chí kiêm chức), trong đó:

- Trưởng ban là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

- Phó Trưởng ban thường trực là Thành ủy viên.

2. Tổ chức bộ máy: Cán bộ, chuyên viên, gồm các bộ phận thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổng hợp và hành chính của Ban.

- Công tác tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và công tác đảng viên.

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt Đảng.

3. Biên chế: Theo quy định hiện hành.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Ban Tổ chức Thành ủy làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Trưởng ban: phụ trách chung, phụ trách công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về toàn bộ công việc của Ban.

3. Các Phó Trưởng ban: giúp Trưởng ban thực hiện một số nhiệm vụ được phân công, trong đó:

a) Phó Trưởng ban thường trực: phụ trách công tác chính sách cán bộ, công tác tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của thành phố và phường, xã; giúp Trưởng ban quản lý và điều hành các mặt công tác của Ban, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng ban, đồng thời chịu trách nhiệm liên đới với Trưởng ban trước cấp trên về các lĩnh vực được phân công phụ trách; điều hành công việc của Ban khi Trưởng ban vắng mặt ở cơ quan.

b) Phó Trưởng ban phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và công tác đảng viên. Giúp Trưởng ban thực hiện công tác thẩm tra, xác minh các vấn đề về chính trị của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên.

c) Phó Trưởng ban (kiêm chức) là đồng chí Trưởng phòng Nội vụ: có trách nhiệm phối hợp với Ban trong công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước của thành phố.

4. Cán bộ, chuyên viên của Ban: trực tiếp tham mưu, đề xuất, theo dõi và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

5. Tập thể lãnh đạo Ban thảo luận và quyết định các vấn đề sau:

- Chương trình công tác hàng tháng, qúy, 6 tháng và năm.

- Các đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên trước khi trình Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

- Các đề án quan trọng của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban trước khi trình Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

- Đề xuất về nhân sự lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố và các chức danh chủ chốt phường, xã với Ban Thường vụ Thành ủy.

- Xét đề nghị Thường trực Thành ủy xem xét, đề nghị tuyển dụng, nâng ngạch, xếp ngạch, chuyển ngạch lương và quyết định nâng bậc lương, cho thử việc, thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức đang công tác trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố.

- Nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp (hàng năm, chuyển công tác, hết nhiệm kỳ) trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và chuyên đề về xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận.

Điều 7. Đối với Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy

Chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Thành ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 8. Đối với Phòng Nội vụ thành phố

a) Phối hợp nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố về công tác tổ chức và cán bộ theo phân công, phân cấp quản lý.

b) Phối hợp và cùng hướng dẫn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các cơ quan nhà nước và UBND phường, xã thuộc thành phố.

c) Phối hợp kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác tổ chức và cán bộ trong hệ thống Nhà nước.

d) Đảm bảo chế độ thông tin giữa 02 cơ quan về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ và công chức.

Điều 9. Đối với Văn phòng, các ban của Thành ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Phan Thiết

a) Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các cơ quan nói trên cùng làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

b) Cùng với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu cho Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố về việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo phân công, phân cấp.

Điều 10. Đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố

a) Hướng dẫn các cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và của Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Phối hợp triển khai thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Căn cứ Quy định này, Ban Tổ chức Thành uỷ xây dựng quy chế làm việc; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức trong Ban để thực hiện tốt Quy định này.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa phù hợp, Ban Tổ chức Thành ủy kịp thời báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định./.

Thành uỷ Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK