Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết

15.8.2014 - 9:50

Ngày 02/7/2014, Phó Bí thư Thành uỷ - Đặng Văn Định ký Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết


QUY ĐỊNH

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ

công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết

----

 

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành uỷ Phan Thiết.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất:

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân; những diễn biến về tư tưởng – văn hoá trên địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác tuyên giáo.

c) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đảng bộ thành phố việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

b) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

c) Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

3. Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ thành phố, của các cơ quan, đơn vị, địa phương trước khi trình Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

4. Phối hợp:

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo của các tổ chức cơ sở trực thuộc Thành uỷ.

Tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Thành ủy về công tác cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

b) Phối hợp với Ban tổ chức Thành uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

a) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thành phố đến cơ sở. Biên soạn và cung cấp tài liệu học tập, tuyên truyền, tài liệu thông tin, thời sự theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

b) Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng của thành phố, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống văn hóa của thành phố.

c) Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

Điều 3. Quyền hạn

1. Chuyên viên của Ban (là đảng viên) được tham dự các hội nghị Thành ủy mở rộng để quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và của Thành ủy; được mời dự các cuộc họp của các phòng, ban, cơ quan, xã, phường bàn về công tác tuyên giáo.

2. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân báo cáo hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến công tác tuyên giáo.

3. Được tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc họp (bao gồm họp giao ban tổ dư luận xã hội, họp báo ...) định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời cung cấp thông tin tình hình, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ...

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Ban: Không quá 03 đồng chí.

- Trưởng ban là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

- Phó Trưởng ban thường trực là Thành ủy viên.

2. Tổ chức bộ máy: gồm các bộ phận:

- Bộ phận tuyên truyền.

- Bộ phận huấn học.

- Bộ phận khoa giáo.

- Bộ phận lịch sử.

3. Biên chế.

- Theo quy định hiện hành.

- Ngoài biên chế chính thức, Ban Tuyên giáo được hợp đồng 02 người (từ nguồn phân bổ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để thực hiện nhiệm vụ chuyên trách trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

2. Trưởng ban chịu trách nhiệm chung và chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về mọi hoạt động của Ban.

3. Các Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban chỉ đạo, quản lý điều hành các mặt công tác của Ban; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, đồng thời liên đới với Trưởng ban chịu trách nhiệm trước cấp trên về các công việc được phân công. Khi Trưởng ban đi vắng, Phó Trưởng ban thường trực được Trưởng ban ủy quyền điều hành công việc của Ban.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nội dung chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và chuyên đề cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Điều 7. Đối với Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy

Ban Tuyên giáo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; thực hiện chương trình công tác, chế độ báo cáo, xin ý kiến và đề xuất các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy

Điều 8. Đối với các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy

Phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy trong việc nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy triển khai, kiểm tra và tổng kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng bộ.

Điều 9. Đối với cấp ủy các phường, xã và cấp ủy trực thuộc Thành ủy

Phối hợp với các cấp ủy phường, xã và cấp ủy trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện các quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống; hướng dẫn kiểm tra, tham gia ý kiến vào các hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 10. Đối với ban tuyên giáo các phường, xã

Ban Tuyên giáo Thành uỷ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn về nội dung hoạt động, chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết theo thẩm quyền các nội dung công tác tuyên giáo ở phường, xã.

Điều 11. Đối với các cơ quan thuộc UBND thành phố; Mặt trận và các đoàn thể chính tr ị- xã hội và các tổ chức xã hội cấp thành phố

1. Hướng dẫn, định hướng và kiểm tra nội dung hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, thông tin, tuyên truyền, văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ. Đối với các cơ quan trong khối tư tưởng văn hóa: Đài truyền thanh, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thành phố, Bản tin Phan Thiết, Chi hội Văn học nghệ thuật, Chi hội Nhà báo và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị hàng tháng phải phản ánh tình hình hoạt động của mình cho Ban Tuyên giáo Thành ủy.

2. Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Thành ủy trong lĩnh vực khoa giáo. Đối với các phòng, cơ quan khối khoa giáo: Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Thể dục-Thể thao, Trung tâm Dân số gia đình và trẻ em, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Công ty Công trình đô thị... hàng tháng các phòng, cơ quan trong khối khoa giáo phản ánh tình hình hoạt động của mình cho Ban Tuyên giáo Thành ủy.

3. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra hoạt động tuyên huấn của Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của cấp trên và của Thành ủy về công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban, cấp ủy, UBMTTQ, các đoàn thể, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo, cung cấp về Ban Tuyên giáo tình hình các mặt có liên quan đến công tác tuyên giáo và tham dự các cuộc họp do Ban Tuyên giáo Thành ủy mời.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Căn cứ Quy định này, Ban Tuyên giáo Thành uỷ xây dựng quy chế làm việc cụ thể trong nội bộ Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và từng cán bộ, công chức trong Ban để thực hiện tốt quy định này.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa phù hợp, Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định./.

Thành uỷ Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK