Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết

15.8.2014 - 9:45

Ngày 02/7/2014, Phó Bí thư Thành uỷ - Đặng Văn Định ký Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết


QUY ĐỊNH

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết

---

 

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu giúp Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thành phố theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm do Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ giao.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố Phan Thiết.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trình Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Thành uỷ.

b) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra được quy định tại điều 32, Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và nhiệm vụ do Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy giao; chương trình, kế hoạch công tác hàng năm do Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ quyết định.

c) Phối hợp với các ban đảng, giúp Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng); lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch này.

d) Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ; tham gia ý kiến đối với các trường hợp trước khi cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

đ) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới và đảng viên.

3. Thẩm định, thẩm tra:

Thẩm định các văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành uỷ.

4. Phối hợp:

a) Ban Tổ chức Thành uỷ, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan có liên quan giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Thành ủy.

b) Ban Tổ chức Thành ủy trong công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

c) Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

d) Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của Thành uỷ và cấp uỷ trực thuộc.

5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra và một số nhiệm vụ khác được Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 01 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

b) Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc khi cần thiết.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

Điều 3. Quyền hạn

a) Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời các quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra được quy định tại Điều 5, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Thành ủy, quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

b) Mở hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với cấp ủy các tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

c) Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được dự các hội nghị của Thành ủy, các tổ chức đảng trực thuộc và các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố về những nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4. Bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết

1. Lãnh đạo cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết gồm Chủ nhiệm và không quá 02 Phó Chủ nhiệm (trong đó có Phó Chủ nhiệm thường trực là Thành ủy viên).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thủ trưởng cơ quan; các Phó Chủ nhiệm là phó thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; trong đó đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực là Phó thủ trưởng Thường trực cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Quy định này.

2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận do Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy quyết định.

3. Biên chế: Theo quy định hiện hành.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Chủ nhiệm phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về toàn bộ hoạt động của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

3. Các Phó Chủ nhiệm giúp Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quản lý, điều hành những mặt công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm, đồng thời chịu trách nhiệm liên đới với Chủ nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác được phân công. Khi Chủ nhiệm vắng mặt ở cơ quan thì Phó Chủ nhiệm thường trực điều hành công việc của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Quan hệ với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ báo cáo về kết quả công tác với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

Điều 7. Quan hệ với Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Điều 8. Quan hệ với các ban đảng Thành uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Phan Thiết

Quan hệ giữa cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các ban đảng Thành uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố là quan hệ phối hợp, hướng dẫn, triển khai nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo thẩm quyền.

Điều 9. Quan hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố

Quan hệ giữa cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố là quan hệ phối hợp khi triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tại kỳ hợp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố bàn chủ trương quyết định, chính sách, chế độ ... có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thì đại diện lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được mời tham dự, tham gia ý kiến. Khi cần thiết, lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố để phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Điều 10. Quan hệ với cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở

a) Quan hệ giữa cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc là quan hệ phối hợp, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

b) Quan hệ giữa cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy với ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trực thuộc là mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Căn cứ Quy định này và quy chế là việc của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức trong cơ quan Ủy ban Kiểm tra để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 12: Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa phù hợp, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định./.

Thành uỷ Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK