Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

13.6.2014 - 10:47

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/2006, trong điều kiện nền kinh tế cả nước và của tỉnh nhà còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài; đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, chia sẻ thị phần với các doanh nghiệp ngoài tỉnh; trong đó hoạt động khó khăn nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.


Khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Trong tình hình đó, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự tạo điều kiện, phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã từng bước thể hiện và khẳng định được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp mà cụ thể là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xác định trong điều kiện kinh tế còn khó khăn thì càng phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tuy nhiên, với hình thức là một tổ chức đảng đặc thù không có chính quyền cùng cấp thì việc lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp đã gặp phải không ít khó khăn. Do đó, để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chú trọng học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh bạn, thường xuyên có sự sáng tạo, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng loại hình doanh nghiệp.

Hiện nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 66 tổ chức cơ sở đảng với 2039 đảng viên; trong đó có 65 tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Căn cứ kế hoạch kinh doanh hàng năm và các điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp; các chi, đảng bộ cơ sở đã thông qua cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp để nắm tình hình, chủ động tham gia với Hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp xây dựng nghị quyết về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty; lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tăng cường lãnh đạo thực hiện việc đầu tư, đa dạng hóa các loại hình sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong những năm qua, với tinh thần nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng cùng với việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh hợp lý, hiệu quả; phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên góp phần tích cực và hiệu quả trong đẩy mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh nên phần lớn các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã hoàn thành đạt và vượt mức các kế hoạch sản xuất đề ra, ổn định hoạt động và có sự tăng trưởng khá, vị thế của doanh nghiệp ngày càng được khẳng định.

Năm 2013, toàn Đảng bộ Khối có 68% doanh nghiệp duy trì, ổn định hoạt động, trong đó có 16 doanh nghiệp kinh doanh tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (tập trung ở các doanh nghiệp thuộc khối tài chính ngân hàng, xổ số kiến thiết, dịch vụ du lịch, may mặc). Cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp luôn chú trọng quan tâm, duy trì việc làm, thực hiện các chế độ chính sách, chi trả lương, hỗ trợ thu nhập nhằm góp phần ổn định đời sống người lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong Khối đã góp phần cùng với toàn tỉnh thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội; tiếp tục phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia đóng góp các Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ người nghèo, Quỹ khuyến học, ủng hộ xây dựng Đền thờ liệt sĩ Phan Thiết, ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền đóng góp năm 2013 trên 19,1 tỷ đồng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo đó, những năm qua, Đảng ủy Khối đã tổ chức tốt việc triển khai học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước với nhiều hình thức phong phú được tổ chức lồng ghép, kết hợp. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và người lao động để đề nghị chủ doanh nghiệp xem xét, giải quyết, hạn chế các vụ tranh chấp giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ đảm bảo sự tập trung thống nhất và điều tiết hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, đã tạo lập được mối quan hệ giữa các cấp ủy Đảng và Hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; tạo nên môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.

Nhiều bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, giáo dục đạo đức lối sống, nhất là việc “nói đi đôi với làm” theo chuyên đề năm 2014 được các đơn vị trong Khối cụ thể hóa thành những việc làm sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách hàng; lãnh đạo doanh nghiệp luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong công tác tổ chức, điều hành để cán bộ, đảng viên noi theo.

Các phong trào thi đua được doanh nghiệp phát động từ đầu năm đã động viên người lao động tham gia tích cực vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Cấp ủy Đảng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hàng năm, tại doanh nghiệp có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, góp phần tăng lợi nhuận cho đơn vị; mang lại hiệu quả sử dụng thiết bị, áp dụng vào sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao.

Công tác dân vận cũng được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Do nhiều doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, địa bàn hoạt động rộng và phân tán nên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phải phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp đề ra phương pháp quản lý, điều hành, chỉ đạo, ứng xử linh hoạt, nhạy bén, tạo được sự ủng hộ của cán bộ, nhân viên, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng văn hóa, văn minh trong doanh nghiệp; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong doanh nghiệp và tại địa phương.

Xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất kinh doanh, các phong trào tại đơn vị; Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp phát huy nguồn lực xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thường xuyên quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của lực lượng đoàn viên thanh niên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng năng lực hoạt động của Đoàn cơ sở, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng thanh niên phát huy sức mạnh sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay, nhiều đoàn viên thanh niên được giao những nhiệm vụ quan trọng trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mang lại những hiệu quả tích cực.

Cùng với đó, doanh nghiệp luôn coi trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, đào tạo nâng cao tay nghề, bồi dưỡng kết nạp Đảng cho cán bộ, công nhân lao động. Vận động cán bộ, đảng viên người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động sản xuất; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề gắn với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tích cực chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp theo Chỉ thị số 30-CT/TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XII). Qua đó, góp phần thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu giảm chi phí sản xuất, chi phí dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm liên kết giữa các doanh nghiệp trong Khối; khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của nhau để giúp nhau tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị. Ngoài ra, thông qua các Hội nghị giao ban định kỳ và qua trực tiếp theo dõi, nắm bắt tình hình tại cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cơ sở để tham mưu, đề xuất kịp thời với Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục xây dựng mối quan hệ phối hợp, gắn bó chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong Khối và tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp ngoài tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi thông tin, bài học kinh nghiệm trong công tác sản xuất kinh doanh.

Năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII.

Bên cạnh những thuận lợi căn bản vẫn còn những khó khăn, thách thức. Do đó, trong thời gian tới, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp càng cần phải thể hiện rõ hơn nữa theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn thực hiện chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ nhà nước sang cổ phần hóa; đổi mới và sáng tạo hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; từ đó, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức đảng cũng như của các tổ chức đoàn thể trong phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp.

Trước những khó khăn chung của doanh nghiệp hiện nay, để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong tỉnh; các cấp ủy Đảng cần nắm vững và vận dụng tốt chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; trên cơ sở đó xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hoạt động chính trị và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong chỉ đạo cũng như thực hiện các nhiệm vụ, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, trong doanh nghiệp. Định hướng doanh nghiệp phát triển bền vững; coi trọng công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh; chủ động thay đổi cơ cấu sản xuất, quy mô phù hợp với từng doanh nghiệp; lựa chọn những sản phẩm có khả năng tiêu thụ tốt, thu hồi vốn nhanh để tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Các cấp ủy Đảng cần làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện chủ trương, định hướng trong chiến lược và quy hoạch tổng thể về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

Nguyễn Anh Trung
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK