Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện Thông báo số 66-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014

25.4.2014 - 10:10

Qua một năm thực hiện Thông báo số 66 -TB/TW ngày 28/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “một số biện pháp phòng, chống sự lôi kéo của các thế lực thù địch đối với người Việt Nam đang học tập, lao động và công tác ở nước ngoài”.


Nhìn chung, các cấp uỷ Đảng và các cơ quan liên quan đã thực hiện nghiêm túc việc chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, tham quan ở nước ngoài theo các quy định của Trung ương và của tỉnh, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra nước ngoài vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sau khi đi nước ngoài về, cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện việc báo cáo kết quả của chuyến đi; các trường hợp đi xuất khẩu lao động và du lịch tự túc đều thực hiện đúng theo quy định của tỉnh khi ra nước ngoài; đến nay, chưa có thông tin phản ánh hoặc dư luận phát hiện bị các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, móc nối, mua chuộc và khống chế làm việc cho chúng. Tuy nhiên, một số cán bộ, công chức, viên chức được cử ra nước ngoài học tập, tham quan, công tác, khi về nước chưa kịp thời báo cáo kết quả chuyến đi cho cấp ủy nơi công tác và cấp uỷ cấp trên (không quá 07 ngày làm việc), báo cáo kết quả chuyến đi còn mang tính chung chung, việc nộp hộ chiếu sau khi về nước chưa đúng thời gian quy định. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện quy định về quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài. Để thực hiện tốt hơn công tác trên trong năm 2014 các cấp ủy cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1048-QĐ/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi cử cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài tham quan, học tập, công tác, hội thảo, hội nghị... Công văn số 559-CV/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Thông báo số 66-TB/TW ngày 28/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và những quy định của nước sở tại. Tổ chức và quản lý chặt chẽ các đoàn ra, đoàn vào có yếu tố nước ngoài. Có hình thức xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra nước ngoài trái quy định và không chấp hành chế độ báo cáo kết quả chuyến đi và nhắc nhở những trường hợp báo cáo chung chung. Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp tổ chức quán triệt và trang bị kiến thức về phòng chống sự lôi kéo của địch cho các đối tượng trước khi đi nước ngoài./.

Nguyễn Văn Dũng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK