Hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Nhìn lại công tác đánh gía chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2013 ở tỉnh Bình Thuận

24.3.2014 - 15:25

Thực hiện Hướng dẫn số 07 – HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và các hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành năm 2013, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã triển khai việc đánh giá chất lượng đối với các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong đảng bộ mình, đạt kết quả khá tích cực.


Căn cứ các hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy các cấp ủy trực thuộc tỉnh đều ban hành kế hoạch triển khai việc quán triệt và chỉ đạo, thực hiện trong đảng bộ mình; chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc phân loại, bình xét thi đua năm 2013 trước khi đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; các Huyện ủy Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc,  Hàm Tân, Đức Linh, Phú Quý, Thị uỷ La Gi và Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đều ban hành hướng dẫn về đánh giá chất lượng các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo từng loại hình trong đảng bộ mình; phân công các ban xây dựng Đảng của cấp ủy, thành lập các tổ thẩm định để theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai và thẩm định kết quả xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên của các cấp ủy cơ sở, báo cáo ban thường vụ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh xem xét, công nhận xếp loại chất lượng gắn với khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở.

Về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên

Căn cứ Quy định 1062 -QĐ/TU ngày 15/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã công nhận, tặng giấy khen cho 63 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở, chiếm 28,12% cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chiếm 12,80% cơ sở đảng đã đánh giá chất lượng; 111 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở, chiếm 9,27% so với số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và chiếm 5,16% số chi bộ đã đánh giá chất lượng; tặng giấy khen cho 159 đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp trên cơ sở, chiếm 7,15%  đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (so với năm 2012 giảm 41 đ/c).

          Có 13/15 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét công nhận, khen thưởng 42 tổ chức đảng đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh”: bao gồm 31 cơ sở đảng và 11 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 7 đảng viên “tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh” năm 2013: so với năm 2012 tăng 3 cơ sở đảng, giảm 2 chi bộ trực thuộc, tăng 6 đảng viên; (Đảng bộ huyện Phú Quý và Đảng bộ Hàm Thuận Nam không đề nghị khen thưởng). Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẩm định, báo cáo Hội đồng tư vấn khen thưởng của Tỉnh ủy cho ý kiến, tiếp thu tổng hợp và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, quyết định việc khen thưởng cấp tỉnh đối với các tổ chức đảng và đảng viên năm 2013. Ngày 19/3/2014 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận họp xét và công nhận khen thưởng 40 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh và 4 đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013. Cụ thể:

Có 30 tổ chức cơ sơ sở đảng:  gồm có 3 tổ chức cơ sở đảng đạt 10 năm liền, 1 tổ chức cơ sở đảng đạt 5 năm liền,; 6 tổ chức cơ sở đảng đạt năm thứ nhất, 3 tổ chức cơ sở đảng đạt 2 năm liền, 4 tổ chức cơ sở đảng  Đạt 3 năm liền,   3 tổ chức cơ sở đảng  Đạt  4 năm liền, 3 tổ chức cơ sở đảng Đạt 7 năm liền, 1  tổ chức cơ sở đảng  Đạt 9 năm liền,  2  tổ chức cơ sở đảng  Đạt 11 năm liền,  1 tổ chức cơ sở đảng  Đạt 13 năm liền, 2 tổ chức cơ sở đảng Đạt 14 năm liền và 1  tổ chức cơ sở đảng  Đạt 17 năm liền

Có 10 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: gồm có 4 chi bộ đạt năm thứ nhất, 1 chi bộ đạt 2 năm liền,  4 chi bộ đạt 3 năm liền, và 1 chi bộ đạt 6 năm liền.

Có 4 đảng viên đạt “xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013”, gồm có:  Đồng chí Nguyễn Hữu Ba - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ 1, Phó giám đốc Sở Tài chính, Đảng bộ Sở Tài Chính; Đồng chí Nguyễn Như Diễn - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trung học Bắc Bình, huyện Bắc Bình. Đồng chí Nguyễn Đắc Minh - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Tỉnh và Đồng chí Nguyễn Hân - Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Tánh Linh.        

           Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao trách nhiệm cho ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh tổ chức trao tặng các quyết định, bằng khen, cờ thi đua và tiền thưởng kèm theo cho các tổ chức đảng được công nhận “trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013” và đảng viên “xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013” theo đúng quy định.

* Nhìn chung, việc kiểm điểm đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2013 trong toàn Đảng bộ được chỉ đạo thực hiện đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình cán bộ lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch số 96 -KH/TU ngày 20/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đa số cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều cố gắng trong tổ chức quán triệt, chuẩn bị và triển khai thực hiện có hiệu quả, phát huy được dân chủ nội bộ, tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm túc.

Nhiều cấp ủy cấp trên cơ sở đã chỉ đạo việc hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nghiêm túc khách quan hơn; thành lập các tổ công tác trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 có giảm hơn so với năm 2012, nhưng phản ảnh đúng thực chất hơn, qua đó góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy trong công tác xây dựng đảng.

 Kết quả đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2013 đã phản ảnh ngày càng sát đúng thực chất hơn, khắc phục dần bệnh thành tích; gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của từng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng hoạt động mặt trận và các đoàn thể, các cấp được nâng lên, vai trò ý thức trách nhiệm của cấp ủy và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong từng tổ chức đảng được phát huy đúng mức, nhất là trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch công tác của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Qua kết quả đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2013 cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở khá kiên quyết, chặt chẽ, đúng quy trình, nội dung và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhiều cấp ủy cơ sở đề ra nhiều giải pháp cụ thể để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên sát với tình hình thực tế của từng tổ chức đảng; nhiều đảng viên tự giác học tập, rèn luyện nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong giai đoạn mới.

* Tuy nhiên, Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên một số nơi chưa đúng thực chất, có nơi cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt vi phạm kỷ luật Đảng, chính quyền, vi phạm kế hoạch gia đình và công tác kiểm tra giám sát của các cấp uỷ chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên còn để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm kỷ luật; việc chuẩn bị nội dung và tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở một số cấp ủy, chi bộ còn đơn giản, chưa đúng yêu cầu đề ra; qua kiểm điểm chưa làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm và phương hướng khắc phục của tổ chức đảng và từng đảng viên, nhất là việc khắc phục sửa chữa, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên một số trường hợp (ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở) chưa thật đồng bộ, gắn kết với hoạt động của chính quyền, đoàn thể và chất lượng công tác của đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong từng đơn vị, địa phương; kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không đồng đều giữa các đảng bộ trực thuộc tỉnh, cũng như giữa các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong từng đảng bộ địa phương; loại hình tổ chức đảng xã, phường, thị trấn do nhiệm vụ chính trị rộng, đảng viên đông, nhiều chỉ tiêu khó lượng hóa thực hiện nên việc phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh ngày càng khó khăn. 

* Nguyên nhân của hạn chế trên là do: Một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở nhận thức quán triệt chưa sâu sắc quan điểm “đánh giá đúng thực chất” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chưa nghiên cứu sây kỹ các nội dung và quy trình đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Việc chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hoá các tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể và cá nhân chưa được thực hiện tốt ở một số cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ở địa phương; Vai trò tham mưu của các ban xây dựng đảng, nhất là Ban Tổ chức cấp ủy chỉ đạo công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ một số nơi còn hạn chế, lúng túng; nhiều thành viên các tổ chỉ đạo của cấp ủy chưa đầu tư đúng mức để thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ cấp ủy phân công.

* Một số kinh nghiệm: Phải quán triệt, nhận thức sâu kỹ ý nghĩa, nội dung, quy trình của việc đánh giá chất lượng, xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, xem đây là yếu tố quan trọng để đề ra các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, do vậy phải đánh giá đúng thực chất; khắc phục bệnh thành tích; các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải cụ thể, rõ ràng, sát với từng loại hình, từng địa phương, đơn vị; trong kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên phải phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tự phê bình và phê bình trong từng cấp ủy, chi bộ; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy cấp trên cơ sở phải được quan tâm đúng mức, phải cụ thể hoá các tiêu chuẩn phân loại thi đua theo quan điểm “đúng thực chất”, tránh cứng nhắc, máy móc, sao chép; phát huy tốt trách nhiệm của các tổ chỉ đạo để kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai lệch; sau đó có đánh giá sơ kết để biểu dương, khen thưởng hoặc nhắc nhở phê bình kịp thời.

  * Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian đến: Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh cần chỉ đạo tốt việc phát động và thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị và địa phương, thực hiện việc đăng ký và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua khen thưởng trong Đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với tập thể và cá nhân, phù hợp với quy định của Luật Thi đua Khen thưởng; căn cứ nội dung hướng dẫn của Trung ương, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và tình hình thực tế của đảng bộ mình để cụ thể hoá triển khai thực hiện ngay từ đầu năm kế hoạch; Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh các tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong đảng bộ và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận bổ sung, điều chỉnh Quy định số 1062-QĐ/TU ngày 15/11/2013 về việc khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên để các tổ chức đảng và đảng viên kịp thời triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện

Lê Đình Chương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK