Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy

6.3.2014 - 13:58

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN DÂN VẬN

                   *                                Phan Thiết, ngày 25 tháng 5 năm 2011
   Số  27 -QĐ/BDVTU

QUY ĐỊNH
về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác
của Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy
-----


      - Căn cứ Quy định số 2675-QĐ/TU, ngày 09 tháng 10 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của Ban Dân vận Tỉnh ủy (ban hành theo Quyết định số 03-QĐ/BDVTU, ngày 17/11/2010 của Ban Dân vận Tỉnh ủy);
       - Xét đề nghị của Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
     Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy như sau:
      I- Chức năng
     Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy có chức năng: Giúp lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác cán bộ trong hệ thống dân vận các cấp. Giúp lãnh đạo Ban đảm bảo việc điều hành công việc của Ban Dân vận Tỉnh ủy theo các quy chế, quy định và kế hoạch, chương trình công tác đã ban hành; đảm bảo các điều kiện để phục vụ các hoạt động của Ban và lãnh đạo Ban.
      II- Nhiệm vụ
     1- Giúp lãnh đạo Ban theo dõi, tổng hợp tình hình và đề xuất triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy trong lĩnh vực công tác dân vận và phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng hợp, xây dựng các báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Dân vận Trung ương.
      2- Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng, triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc, các quy chế, quy định, kế hoạch, chương trình, lịch công tác hàng tháng, quý, năm của Ban và các chỉ đạo khác của lãnh đạo Ban.
      3- Phối hợp các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung để tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, giao ban... do Ban tổ chức; dự họp và ghi biên bản các cuộc họp của lãnh đạo Ban khi có yêu cầu; phục vụ lãnh đạo Ban đi công tác.
      4- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật tài liệu của Ban; trình lãnh đạo Ban xử lý công văn, tài liệu và các công việc hàng ngày, đột xuất của Ban.
      5- Tham mưu lãnh đạo Ban về công tác thi đua, khen thưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ của Ban Dân vận Tỉnh ủy; giúp lãnh đạo Ban theo dõi tình hình tổ chức bộ máy và cán bộ Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
      6- Quản lý, cập nhật thông tin trên mạng tin học nội bộ, trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy.
      7- Tiếp khách đến liên hệ công tác; tiếp nhận đơn, thư và ghi chép những nội dung nhân dân phản ánh để báo cáo, đề xuất lãnh đạo Ban giải quyết.
      8- Giúp Trưởng ban (Thủ trưởng cơ quan - Chủ tài khoản) quản lý tài chính; mua sắm, sử dụng tài sản của cơ quan theo quy định.
    9- Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức triển khai, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức trong cơ quan.
      III- Về tổ chức, biên chế
     1- Văn phòng Ban có: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và một số cán bộ, chuyên viên, nhân viên giúp việc (chuyên viên tổng hợp, quản trị mạng, kế toán, văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, lái xe, tạp vụ).
     2- Biên chế của Văn phòng do lãnh đạo Ban bố trí theo phân bổ biên chế hàng năm của Thường trực Tỉnh ủy.
      IV- Mối quan hệ công tác
     1- Văn phòng Ban chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của lãnh đạo Ban; trực tiếp và thường xuyên là đồng chí Phó Trưởng ban được phân công phụ trách.
      2- Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ văn phòng của Văn phòng Tỉnh ủy và nghiệp vụ chuyên môn của Văn phòng Ban Dân vận Trung ương.
      3- Phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban và của Văn phòng.
     4- Phối hợp với Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; văn phòng của các tổ chức Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan trong việc thu thập thông tin, tổng hợp, báo cáo kết quả để phục vụ cho hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định.
      V- Tổ chức thực hiện
     1- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban và Quy định này, Chánh Văn phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chuyên viên, nhân viên thuộc Văn phòng để triển khai thực hiện.
     2- Cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.
    3- Quy định này được thực hiện kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 04-QĐ/BDVTU, ngày 18/01/2008 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
      Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Chánh Văn phòng tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban xem xét, quyết định./.

      Nơi nhận:                                                    TRƯỞNG BAN

- Lãnh đạo Ban;                                                         
- Văn phòng, các phòng thuộc Ban;
                          (Đã ký, đóng dấu)
- Lưu  VT.                                                                                                                   

                                                                                
                                                                      
Trương Quang Hai

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK