Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân vận chính quyền

6.3.2014 - 13:45

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân vận chính quyền

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN DÂN VẬN

                 *                                Phan Thiết, ngày  16  tháng 5 năm 2011
  Số   24 -QĐ/BDVTU

QUY ĐỊNH
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ
công tác của Phòng công tác Dân vận chính quyền
-----

      - Căn cứ Quy định số 2675-QĐ/TU, ngày 09/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
      - Căn cứ Quyết định số 03-QĐ/BDVTU, ngày 17/11/2010 của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
      - Xét đề nghị của Phòng công tác Dân vận chính quyền;
     Ban Dân vận Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Phòng công tác Dân vận chính quyền như sau:
     I. Chức năng
     Phòng công tác Dân vận chính quyền có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm tham mưu cho Tỉnh uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh trật tự và việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở .
     II. Nhiệm vụ
    1.  Phòng công tác Dân vận chính quyền có nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy:
     - Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách nhà nước về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
      - Thẩm định, góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách, các đề án kinh tế - xã hội liên quan đến công tác dân vận của chính quyền.
      - Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp và trong các cơ quan nhà nước, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh trật tự của tỉnh.
     - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia nghiên cứu khoa học, khảo sát, tổng kết thực tiễn, phổ biến kinh nghiệm về công tác dân vận của chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
      - Thực hiện tốt chức năng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Trưởng Ban Chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh trật tự của tỉnh.
      - Định kỳ hoặc có yêu cầu báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Trung ương về kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh trật tự của tỉnh; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tiếp theo.
      2. Được lãnh đạo Ban uỷ quyền làm việc và dự các hội nghị của các cơ quan nhà nước và Ban Dân vận các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc. Giúp lãnh đạo Ban xây dựng, duy trì mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên và phối hợp công tác với các cấp uỷ đảng, đoàn thể, các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang trong lĩnh vực được giao.
      3. Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Ban phân công.
      III. Tổ chức và biên chế
     1. Tổ chức và biên chế của Phòng công tác Dân vận chính quyền do Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quyết định. Phòng công tác Dân vận chính quyền do một đồng chí Phó trưởng Ban trực tiếp phụ trách.
     2. Phòng công tác Dân vận chính quyền có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và một số chuyên viên.
     - Trưởng phòng phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban phụ trách phòng về toàn bộ hoạt động của phòng và trực tiếp theo dõi, tham mưu lãnh đạo Ban về công tác dân vận của chính quyền.
      - Phó Trưởng phòng cùng với Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về hoạt động của Phòng và trực tiếp theo dõi, tham mưu lãnh đạo Ban về hoạt động phối hợp thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực an ninh trật tự, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
      - Nhiệm vụ của chuyên viên do lãnh đạo phòng phân công cụ thể.
      IV. Mối quan hệ công tác
     1. Phòng công tác Dân vận chính quyền chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là đồng chí Phó trưởng Ban phụ trách.
     2. Mối quan hệ giữa Phòng công tác Dân vận chính quyền với Văn phòng và các phòng trực thuộc Ban là mối quan hệ phối hợp. Phòng công tác Dân vận chính quyền có trách nhiệm phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Văn phòng, các phòng chuyên môn của Ban Dân vận Tỉnh uỷ nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của Ban.
      V. Tổ chức thực hiện
   Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký  và thay thế cho Quy định số 01-QĐ/BDVTU, ngày 19/10/2006 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
     Trong quá trình thực hiện nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế yêu cầu nhiệm vụ, Trưởng phòng công tác Dân vận chính quyền đề nghị Trưởng Ban xem xét, quyết định./.

      Nơi nhận:                                                     TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo Ban;
- Văn phòng, các phòng trực thuộc Ban;        
- Lưu VP, phòng DVCQ.                                          (Đã ký, đóng dấu)


                                                                          Trương Quang Hai

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK