Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Đoàn thể

6.3.2014 - 9:7

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Đoàn thể

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       BAN DÂN VẬN

                    *                           Phan Thiết, ngày 27 tháng 8 năm 2008
    Số  06 - QĐ/BDVTU

QUY ĐỊNH
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế
và mối quan hệ công tác của Phòng đoàn thể
------

      Căn cứ Quy định số 08- QĐ/TU ngày 08/9/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy;
      Căn cứ Hướng dẫn số 130- HD/BDVTW ngày 22/4/2008 của Ban Dân vận Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Phòng công tác đoàn thể (gọi tắt là Phòng đoàn thể) thuộc Ban Dân vận tỉnh thành uỷ;
      Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Phòng đoàn thể như sau :
      I- Chức năng, nhiệm vụ
      1- Chức năng
     Phòng đoàn thể có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trong lĩnh vực tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở địa phương.
      2- Nhiệm vụ
      2.1- Theo dõi về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và một số hội quần chúng thuộc phạm vi được phân công.
     2.2- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ trong việc tham mưu cho Tỉnh uỷ Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương công tác và việc kiểm tra, sơ kết tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và một số hội quần chúng ở địa phương.
      2.3- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ những chủ trương, giải pháp xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể nhân dân, một số hội quần chúng ở địa phương ngày càng vững mạnh.
     2.4- Giúp lãnh đạo Ban chuẩn bị các văn bản, tham gia thẩm định các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác dân vận có liên quan đến công tác vận động quần chúng do Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì soạn thảo trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ.
      2.5- Phối hợp với Phòng tổ chức cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nắm tình hình cán bộ chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và một số hội quần chúng ở địa phương. Giúp lãnh đạo Ban tham gia ý kiến cùng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc sắp xếp, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm kỷ luật và giải quyết chính sách đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và một số hội quần chúng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.
      2.6- Thường xuyên giữ mối liên hệ với các phòng, ban thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hội quần chúng tỉnh và Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc để nắm chắc tình hình, kết quả công tác vận động quần chúng hàng tháng, quý, 6 tháng, năm kịp thời phản ánh, báo cáo lãnh đạo Ban.
      2.7- Phối họp với Văn phòng và các phòng chuyên môn của Ban để tham mưu lãnh đạo Ban về công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị.
      2.8- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo sơ, tổng kết các chuyên đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.
      2.9- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ giao.

      II. Tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác
      1- Tổ chức biên chế
      Phòng đoàn thể do một đồng chí Phó Trưởng Ban trực tiếp phụ trách. Phòng có Trưởng phòng, Phó phòng và 1 -2 chuyên viên, cán sự giúp việc.
      - Biên chế cụ thể hằng năm của Phòng đoàn thể do Trưởng ban quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ được giao và phân bổ biên chế của Thương trực Tỉnh ủy.
      - Trưởng Phòng đoàn thể chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về toàn bộ hoạt động của phòng; tổ chức, điều hành công việc trong phòng nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.
      - Phó trưởng phòng do Trưởng phòng phân công giúp Trưởng phòng quản lý, tổ chức thực hiện một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về kết quả công việc của phòng.
      - Khi Trưởng phòng đi vắng, ủy quyền Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm điều hành công việc của phòng.
      2- Mối quan hệ công tác
      2.1 - Với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ:
Phòng đoàn thể chịu sự lãnh đạo chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ; trực tiếp là đồng chí Phó Trưởng Ban được phân công phụ trách.
Được lãnh đạo Ban uỷ quyền làm việc và dự các cuộc Hội nghị của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể; Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các đoàn thể và một số Hội quần chúng khác.
     2.2- Với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, Thường trực Tỉnh đoàn và một số Hội quần chúng:
Phòng đoàn thể giúp lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ xây dựng và giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, Thường trực Tỉnh đoàn và một số Hội quần chúng trong các lĩnh vực được giao.
      2.3- Với các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
Quan hệ giữa Phòng đoàn thể với Văn phòng và các phòng trực thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy là quan hệ phối hợp. Phòng đoàn thể có trách nhiệm thường xuyên phối hợp công tác với Văn phòng, các phòng chuyên môn của Ban Dân vận Tỉnh ủy nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chung của Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
       III- Tổ chức thực hiện
      Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 03- QĐ/BDVTU ngày 02/01/2008 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
      Trưởng Phòng đoàn thể có trách nhiệm phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, chuyên viên nhằm phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
      Quá trình thực hiện quy định này nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế yêu cầu nhiệm vụ được giao, Trưởng Phòng đoàn thể đề nghị Trưởng ban xem xét, quyết định./.

        Nơi nhận:                                                          TRƯỞNG BAN
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;                                
- MT, các đoàn thể tỉnh;
- BDV các huyện, thị, thành ủy;                                      (Đã ký, đóng dấu)
 Đảng ủy trực thuộc;
- Lãnh đạo Ban;
- VP, các phòng trực thuộc;
 - Lưu VP, P. ĐT.                                                        Trương Quang Hai

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK