Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ của phòng Dân tộc - Tôn giáo

6.3.2014 - 8:54

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ của phòng Dân tộc - Tôn giáo

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN DÂN VẬN

                     *                            Phan Thiết, ngày 29 tháng 10 năm 2007
  Số  02 -QĐ/BDVTU

QUY ĐỊNH
chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ
của phòng Dân tộc - Tôn giáo

------

      - Căn cứ Quy định số 08 -QĐ/TU ngày 08/9/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

      - Xét đề nghị của phòng Dân tộc - Tôn giáo.
     Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của phòng Dân tộc - Tôn giáo như sau:
      I- Chức năng:
     Phòng Dân tộc - Tôn giáo là một phòng thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy, có chức năng tham mưu lãnh đạo Ban về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, kể cả công tác người Hoa trên địa bàn tỉnh.

      II- Nhiệm vụ:
     1- Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Ban đề xuất, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.
      2- Tham mưu cho lãnh đạo Ban đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý những vấn đề cụ thể, quan trọng trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo; và phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc xảy ra trên địa bàn tỉnh.
     3- Đề xuất ý kiến tham mưu lãnh đạo Ban thẩm định các đề án của các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.
     4- Giúp lãnh đạo Ban nghiên cứu, theo dõi tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác dân tộc, công tác tôn giáo đối với các huyện, thị, thành uỷ, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; hướng dẫn các huyện, thị, thành uỷ về công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, bồi dưỡng, xây dựng cốt cán chính trị trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong tôn giáo.
     5- Giúp lãnh đạo Ban theo dõi, nắm tình hình, phối hợp các ngành kiểm tra, đề xuất các vụ việc liên quan tôn giáo, dân tộc; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp ý có liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách đối với các dân tộc thiểu số, các tôn giáo và đề xuất ý kiến xử lý.
     6- Tham mưu cho lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác và các kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.
     7- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban theo dõi chỉ đạo thực hiện các chương trình, qui chế phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan.
     8- Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo nhanh và báo cáo sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác dân tộc, công tác tôn giáo cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Trung ương. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định phục vụ cho báo cáo định kỳ chung của Ban.
     9- Giúp lãnh đạo Ban tổ chức, phối hợp triển khai tập huấn công tác dân tộc.
     10- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.
      III- Tổ chức biên chế phòng Dân tộc - Tôn giáo:
     1- Phòng Dân tộc - Tôn giáo có trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và một số chuyên viên.
    2- Biên chế của phòng Dân tộc - Tôn giáo do Trưởng Ban quyết định theo phân bổ hàng năm của Thương trực Tỉnh uỷ.
     IV- Mối quan hệ công tác:
    1- Phòng Dân tộc - Tôn giáo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là đồng chí Phó Ban phụ trách.
    2- Mối quan hệ giữa phòng Dân tộc - Tôn giáo với các phòng trực thuộc và Văn phòng Ban là mối quan hệ phối hợp. Phòng Dân tộc - Tôn giáo thường xuyên chủ động phối hợp văn phòng, các phòng chuyên môn của Ban Dân vận Tỉnh uỷ để tham mưu lãnh đạo Ban trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc, tôn giáo nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của cơ quan.
     V- Tổ chức thực hiện:
    1- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo xây dựng chức danh, nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, công chức trong phòng để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
    2- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Dân tộc-tôn giáo, các phòng và văn phòng Ban có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung,điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của phòng cho phù hợp với tình hình thực tế, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo nghiên cứu đề xuất trình Trưởng ban xem xét, quyết định.
     Quy định này có hiệu lực thực hiện từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ./.

        Nơi nhận                                                                      TRƯỞNG BAN
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;                               
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Ban;                                                                           (Đã ký, đóng dấu)
- VP Ban, các phòng trực thuộc;      
- Lưu.

                                                                                                    Trương Quang Hai

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK