Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác các đơn vị thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy.

29.3.2014 - 15:59

Ngày 26/7/2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác các đơn vị Ban Nội chính.


VĂN PHÒNG BAN

Điều 1. Chức năng

1- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc xây dựng, thẩm định chương trình, kế hoạch công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng và chương trình, kế hoạch công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Ban); theo dõi đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kịp thời theo quy định;

2- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban trong công tác tổ chức, cán bộ;

3- Thực hiện công tác quản trị, hành chính, tài vụ; ứng dụng công nghệ thông tin. bảo đảm phục vụ các hoạt động của Ban.

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể

1- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban trong việc xây dựng, triển khai kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lịch làm việc, chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần tháng, quý, 6 tháng và 01 năm;

2- Thẩm định các chương trình, kế hoạch công tác, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng do các phòng chức năng soạn thảo trình lãnh đạo Ban;

3- Phục vụ và tham gia phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ công tác có liên quan đến công tác theo dõi các cơ quan nội chính và phòng, chống tham nhũng;

4- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Ban báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban;

5- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ trong cơ quan; đề xuất giúp lãnh đạo củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy; giúp lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức theo quy định; giúp Lãnh đạo Ban quản lý, cập nhật tài liệu hồ sơ cán bộ, công chức, nhân viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

6- Chủ trì giúp lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên; tiếp nhận, hợp đồng, tuyển dụng cán bộ, công chức, nhân viên; nâng bậc lương; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ; điều động, luân chuyển cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, nhân viên và các quy định khác theo quy định của Luật cán bộ, công chức và các quy định của Đảng và Nhà nước;

7- Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức nhân viên thuộc Ban;

8- Chủ trì giúp lãnh đạo Ban thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của pháp luật; thăm hỏi cán bộ, công chức, nhân viên của Ban đã nghỉ hưu; phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ khi cán bộ, công chức, nhân viên của Ban từ trần;

9- Giúp lãnh đạo Ban quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm phục vụ trong các lĩnh vực: hành chính; văn thư, lưu trữ; và điều kiện làm việc phục vụ các hoạt động của Ban theo quy định;

10- Thực hiện công tác bảo mật, bảo vệ; phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường cơ quan;

11-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

Điều 3. Quyền hạn

1- Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin về công tác Văn phòng  của Ban theo quy định;

2- Được tham dự hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hội nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh , các hội nghị của các cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh theo ủy quyền của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

3- Được mời dự hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để nghe truyền đạt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy (Trưởng phòng và chuyên viên chính).

Điều 4. Tổ chức bộ máy và biên chế của phòng

1- Văn phòng Ban Nội chính có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng và một số chuyên viên và nhân viên giúp việc; biên chế của phòng không quá 7 người;

2- Chánh Văn Phòng (cử nhân, chuyên viên chính), chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của  Văn phòng và thực hiện một số nhiệm vụ được phân công của lãnh đạo Ban;

3- Phó Chánh Văn phòng (cử nhân pháp luật hoặc chuyên ngành, chuyên viên), chịu trách nhiệm trước Chánh Văn Phòng và lãnh đạo Ban về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách và trực tiếp thực hiện một số công tác chuyên môn của Văn phòng;

4- Một (01) chuyên viên tổng hợp, theo dõi giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo;

5- Một (01) chuyên viên theo dõi, tham mưu công tác thi đua khen thưởng, kiêm công tác quản trị mạng;

6- Một (01) chuyên viên thực hiện công tác kế toán và được phân công theo dõi , tham mưu việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của pháp luật;

7- Một (01) nhân viên thực hiện công việc Văn thư- lưu trữ và Thủ quỹ;

8-  Một (01) nhân viên lái xe.

Điều 5. Mối quan hệ công tác

Văn Phòng Ban chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo, trực tiếp của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Phòng, phân công cụ thể công việc cho từng công chức, viên chức trình lãnh đạo Ban phê duyệt để thực hiện.

Đối với các Phòng thuộc Ban là mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của Ban.

 PHÒNG THEO DÕI

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 1. Chức năng

Phòng Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng là bộ phận tham mưu giúp lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Ban) về công tác phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Nhiệm vụ

1- Giúp lãnh đạo ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số chủ trương chính sách về lĩnh vực phòng chống tham nhũng.

2- Giúp lãnh đạo Ban chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, thẩm định các đề án về công tác phòng chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

3- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan phòng chống tham nhũng ở địa phương; công tác cán bộ theo phân công, phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định.

4- Giúp lãnh đạo Ban chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5- Theo dõi, tiếp nhận thông tin; tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các cơ quan phòng chống tham nhũng, giúp Ban Nội chính thực hiện chế độ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng theo quy định.

6- Tham mưu Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động liên quan đến lĩnh vực phòng chống tham nhũng.

7- Tham mưu giúp Ban Nội chính hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương.

9- Giúp lãnh đạo Ban tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan phòng chống tham nhũng địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng.   

10- Tham gia tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.

11- Tham mưu lãnh đạo Ban, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phòng chống tham nhũng do Phòng theo dõi, phụ trách.

12- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy giao.

Điều 3. Quyền hạn

1- Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo tình hình, cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2- Được tham dự hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hội nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng theo ủy quyền của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

3- Được mời dự hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để nghe truyền đạt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy (Trưởng phòng và chuyên viên chính).

4- Được mời dự hội nghị của các cấp ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh bàn về những công việc có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Điều 4. Tổ chức bộ máy và biên chế của phòng

1. Tổ chức bộ máy Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng gồm có: Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và một số chuyên viên giúp việc.

2.  Biên chế Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng không quá  06 đồng chí do lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy giao trong chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ hàng năm.

3. Cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh công chức của phòng:

- Trưởng phòng (cử nhân chuyên ngành pháp luật, chuyên viên chính), chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ và trực tiếp thực hiện một số công tác chuyên môn của Phòng theo Quy chế làm việc;

- Phó Trưởng phòng (cử nhân pháp luật hoặc chuyên ngành, chuyên viên), chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Ban về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách và trực tiếp thực hiện một số công tác chuyên môn của Phòng;

- Một (01) chuyên viên tổng hợp; theo dõi thi đua khen thưởng về phòng, chống tham nhũng (cử nhân);

- Một (01) chuyên viên theo dõi về công tác tuyên truyền, công tác phòng ngừa tham nhũng (cử nhân);

- Một (01) chuyên viên theo dõi về vụ việc, vụ án tham nhũng và có dấu hiệu tham nhũng (cử nhân chuyên ngành pháp luật); theo dõi, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo về tham nhũng (cử nhân).

Điều 5. Mối quan hệ công tác

1.  Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của Ban Nội chính Tỉnh ủy; thực hiện chế độ báo cáo, nghiên cứu, đề xuất các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

 2.  Đối với các Phòng và Văn phòng Ban Nội chính

- Là mối quan hệ phối hợp để trao đổi, nắm bắt, cung cấp thông tin nhằm tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp trong một số hoạt động có liên quan đến công tác nội vụ, hoạt động chung của cơ quan, cộng đồng trách nhiệm nhằm giúp Ban Nội chính hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

PHÒNG THEO DÕI

CÔNG TÁC CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH

Điều 1. Chức năng

Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính là bộ phận tham mưu của  Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện chức năng nhiệm vụ  về lĩnh vực công tác nội chính.

Điều 2. Nhiệm vụ

1- Giúp lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về một số chủ trương chính sách thuộc lĩnh vực công tác nội chính.

2- Giúp lãnh đạo Ban chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, thẩm định các đề án về công tác nội chính trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

3- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính ở địa phương (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Tư pháp, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan, Chi cục kiểm lâm, Hội luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh...) và công tác cán bộ theo phân công, phân cấp.

4- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định.

5- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

6- Theo dõi, tiếp nhận thông tin; tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các cơ quan nội chính, giúp Ban Nội chính thực hiện chế độ báo cáo về công tác nội chính theo quy định.

7- Tham mưu Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động liên quan đến lĩnh vực công tác nội chính.

8- Tham mưu giúp Ban Nội chính hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính ở địa phương.

9- Giúp lãnh đạo Ban tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính.        

10- Tham gia tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính.

11- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nội chính do Phòng theo dõi, phụ trách.

12- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy giao.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo tình hình, cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin về lĩnh vực công tác nội chính theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Được tham dự hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hội nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến các lĩnh vực công tác nội chính theo ủy quyền của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

3. Được mời dự hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để nghe truyền đạt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy (Trưởng phòng và chuyên viên chính).

4. Được mời dự các hội nghị của các cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh bàn về những công việc có liên quan đến công tác nội chính.

5. Được đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức thuộc trách nhiệm của Phòng.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của Ban Nội chính Tỉnh ủy; thực hiện chế độ báo cáo, nghiên cứu, đề xuất các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Đối với các Phòng và Văn phòng Ban Nội chính

Là mối quan hệ phối hợp để nắm bắt, cung cấp thông tin nhằm tham mưu giúp Lãnh đạo Ban Nội chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về công tác nội chính trên địa bàn tỉnh.      

Điều 5. Tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng

1. Tổ chức bộ máy Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính gồm có 01 Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và chuyên viên.              

2. Biên chế Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính không quá 06 đồng chí do lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ giao trong chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân bổ hàng năm.

3. Cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh công chức của Phòng

3.1. Cơ cấu

Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng;

- Một (01) chuyên viên theo dõi về công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội;

- Một (01) chuyên viên theo dõi về công tác tôn giáo, dân tộc và các vụ việc tồn đọng phức tạp, nổi cộm; theo dõi về hoạt động tư pháp;

- Một (01) chuyên viên tổng hợp, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3.2. Tiêu chuẩn chức danh

- Trưởng phòng (cử nhân luật hoặc cử nhân chuyên ngành, chuyên viên chính);

- Phó Trưởng phòng (cử nhân luật hoặc cử nhân chuyên ngành, chuyên viên);

- Chuyên viên (cử nhân luật hoặc cử nhân chuyên ngành).

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK