Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

24.12.2013 - 19:21

Ngày 27/6/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 945-QĐ/TU, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

 CHỨC NĂNG

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

NHIỆM VỤ

          1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham mưu, đề xuất chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ tỉnh.

- Chủ trì xây dựng các đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính ở địa phương (tòa án, kiểm sát, tư pháp thanh tra, công an, quân sự, biên phòng, cục thi hành án, hải quan), Hội Luật gia, Đoàn Luật sư…

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Hướng dẫn, kiểm tra

- Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

3. Thẩm định

Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy và Ban Thường vụ tỉnh ủy.

4. Tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân công, phân cấp của tỉnh; tham gia  với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

QUYỀN HẠN

1. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo tình hình, cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin về lĩnh vực công tác nội chính và phòng chống tham nhũng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo ban được mời tham dự hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hội nghị của HĐND tỉnh, UBND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

3. Trưởng phòng nghiệp vụ chuyên môn, chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính của Ban được mời hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để nghe truyền đạt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy.

4. Để tạo điều kiện nắm bắt thông tin nhiều chiều, phục vụ công tác chuyên môn, cán bộ, công chức của Ban được mời dự các hội nghị của các cấp ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh bàn về những công việc có liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Ban: gồm có trưởng ban và từ 01 đến 02 phó trưởng ban.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm:

a) Văn Phòng ban;

b) Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính;

c) Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quy định.

3. Biên chế:

Biên chế của Ban Nội chính Tỉnh ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong tổng biên chế khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể theo phân bổ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Ngoài biên chế chính thức được phân bổ, Ban Nội chính Tỉnh ủy được hợp đồng lao động thực hiện một số công việc theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

4. Theo yêu cầu nhiệm vụ, ban nội chính tỉnh ủy được thực hiện chế độ công chức biệt phái, cộng tác viên theo quy định của Ban thường vụ tỉnh ủy.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Với Ban Nội chính Trung ương Đảng

Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Nội chính Trung ương ; định kỳ báo cáo kết quả công tác với Ban Nội chính Trung ương Đảng theo quy định.

2. Với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy

Chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; thực hiện chế độ báo cáo, nghiên cứu, đề xuất các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao với tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực tỉnh ủy.

3. Với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Là mối quan hệ phối hợp để nghiên cứu, cụ thể hóa, hướng dẫn, triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng và vấn đề liên quan.

4. Với các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; các sở, ban , ngành và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Là mối quan hệ phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

 

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK