Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU

Quyết định về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy

24.12.2013 - 19:12

Ngày 27/6/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 944-QĐ/TU, quyết định về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.

         -  Căn cứ Quyết định số 2552-QĐ/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức lãnh đạo;

-  Căn cứ Quy định số 183-QĐ/TW và Công văn số 155-CV/TW, ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ lãnh đạo của Ban Nội chính tỉnh (thành) ủy trực thuộc Trung ương;

-    Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng và Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Nội chính Tỉnh ủy có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành. Trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điều 2: Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan có lien quan chuyển giao tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, tài chính, tài sản của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng và Phòng Nội chính – Tiếp dân (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy) cho Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều 3: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK