Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Để góp phần đưa Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận vào cuộc sống

16.9.2013 - 17:5

Vấn đề quan trọng nhất là các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện đúng, có kết quả và nhất là giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm mà Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động số 20 của Tỉnh ủy đề cập.

     Ngày 07 tháng 8 năm 2013, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa XII) đã ban hành Chương trình hành động số 20-NQ/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tôi xin nêu một vài suy nghĩ để góp phần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân vận trong tình hình mới.

     Trước hết, vấn đề quan trọng nhất là các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện đúng, có kết quả và nhất là giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm mà Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động số 20 của Tỉnh ủy đề cập; trong đó, các cấp ủy Đảng phải kiên trì, nghiêm túc thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt”; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 về “nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 về “đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) và các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm để khắc phục cho được tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xa dân, thiếu trách nhiệm của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp ủy Đảng giữ vững sự đoàn kết, nắm chắc quan điểm dân vận của Đảng, chỉ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị khi triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy; thường xuyên kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng về công tác dân vận, nhắc nhỡ, động viên cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu; chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, bức xúc đang làm giảm dần lòng tin của nhân dân.

     Các cấp ủy đảng phải coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết về công tác dân vận đối với các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; chỉ đạo Ban Dân vận làm thật tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết về công tác dân vận đối với các cơ quan nhà nước cùng cấp và cấp dưới; với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Với tư cách vừa là người lãnh đạo, vừa là thành viên của Mặt trận, lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy cần dành thời gian thường xuyên tham dự, lắng nghe, hiểu thấu tình hình, có ý kiến chỉ đạo, đề xuất giải pháp thực hiện Nghị quyết trong các phiên hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

     Định kỳ, Thường trực cấp ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội để nghe phản ánh những kiến nghị của nhân dân và yêu cầu các cấp ủy chỉ đạo giải quyết. Các cấp ủy Đảng phải coi kết quả công việc của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chính là kết quả sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác dân vận; phân công cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực làm công tác dân vận. Triển khai những giải pháp đột phá về công tác cán bộ, trong đó có thi tuyển lãnh đạo quản lý, nhằm đào tạo một thế hệ lãnh đạo quản lý mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc, ở đó những người có nhân cách tốt, có năng lực được bảo vệ, tôn vinh và được phát huy, trọng dụng. Bác Hồ dạy: “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém - cán bộ quyết định hết thảy, cán bộ nào phong trào ấy. Việc khó phải dựa vào trí tuệ của tập thể lãnh đạo, dựa vào sức mạnh của nhân dân để giải quyết, nhất định thành công!”.

     Thứ hai, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm hướng vào phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, thực hiện đúng chức năng và quyền lực hành pháp, hoạt động có hiệu quả theo quy định của pháp luật, luôn thấu triệt quan điểm quần chúng của Đảng, giúp Đảng, Nhà nước làm công tác dân vận một cách hiệu quả.

     Cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương xây dựng và thông qua Nghị quyết, ban hành chính sách phải tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đúng đường lối công tác dân vận của Đảng. Phải phát huy dân chủ hơn nữa để khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo, mọi nguồn lực trong nhân dân, để mọi người dân thực sự làm chủ, phấn chấn làm ăn, hăng hái đóng góp của cải, công sức, ý tưởng xây dựng địa phương.

     Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải làm thật tốt vai trò của mình, hoạt động hiệu quả, không hình thức; làm cho các thành viên, hội viên, đoàn viên tin tưởng ở tổ chức của mình, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phải dự báo, phát hiện và nắm được tình hình và mọi vấn đề xảy ra trong dân; chủ động đề xuất cách giải quyết các vụ việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

     Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương, Chương trình hành động số 20 của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc phải phối hợp và thống nhất hành động với chính quyền, cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên trong từng công việc, đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hướng mạnh về cơ sở, các địa bàn khu dân cư. Tổ chức tốt các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư; coi trọng việc vận động các chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản và người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần giải quyết những bất cập, bức xúc trong xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

     Phát huy khí thế hào hùng 68 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Việt Nam ( 19/8 và 02/9/1975 - 19/8 và 02/9/2013), các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh lãnh đạo, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân vận trong thời kỳ mới; luôn ghi nhớ và làm theo lời Bác dạy: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

                                                                                                        Nguyễn Văn Tâm

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK