Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh - Ban hành Chỉ thị lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

16.7.2013 - 16:15

Để lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

     1- Tổ chức quán triệt sâu kỹ nội dung Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 27/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị này; xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trong hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện.

     2- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở chuẩn bị chu đáo nội dung và nhân sự để tổ chức đại hội đạt kết quả tốt.

     - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua cần đánh giá gọn, rõ, đúng thực chất những mặt làm được và chưa được; rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ qua; quan tâm biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay để nhân rộng.

     - Chương trình hành động nhiệm kỳ mới cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở và Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội" để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát hợp với đặc điểm tình hình ở từng cấp. Trong đó, chú ý phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng giám sát, dân chủ đại diện, phản biện xã hội, phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

     - Tổ chức tốt việc thảo luận góp ý các dự thảo văn kiện trình ra đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình, cấp trên và tham gia góp ý các dự thảo văn kiện trình ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đảm bảo đúng thực chất và tiến độ theo quy định.

     - Lãnh đạo công tác nhân sự đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019; chú ý coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực.

     - Việc hiệp thương cử đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp phải đảm bảo cơ cấu, thành phần, chất lượng theo quy định.

     3- Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện phải được tiến hành trên tinh thần đổi mới, trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ; phấn đấu đại hội cấp xã hoàn thành trước tháng 02/2014, cấp huyện hoàn thành trước tháng 4/2014.

     4- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp mình, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019.

     5- Căn cứ Chỉ thị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn thực hiện trong toàn huyện, chọn và chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

     - Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ kinh phí và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện tổ chức thành công đại hội.

     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy biết, chỉ đạo kịp thời.

                                                              H.M.T

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK