Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
GIỚI THIỆU | ĐẠI HỘI ĐẢNG

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015

21.9.2010 - 0:0

Ngày 16/9/2010, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy, đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Tân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đáng chú ý:

5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn của một huyện mới được thành lập, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ còn thiếu, nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, Hàm Tân đã đạt được kết quả khá toàn diện, tạo sự chuyển biến đáng kể trên nhiều mặt, với 6 kết quả nổi rõ: Kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng với tốc độ khá, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Các nguồn lực đầu tư phát triển được huy động ngày càng nhiều, đặc biệt Hàm Tân là một trong những huyện rất chắt chiu ngân sách để đầu tư hạ tầng cho xã, thôn; nhờ vậy, đến nay bộ mặt của huyện khang trang hơn và có sự đổi thay đáng kể; là một huyện nghèo, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, Hàm Tân đã liên tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách. Đời sống của đồng bào nhìn chung ổn định, một bộ phận tiếp tục được cải thiện, đặc biệt người nghèo của được Đảng bộ, chính quyền, các ngành, các cấp quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn. Phong trào khuyến học phát triển khá mạnh. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của huyện căn bản được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tập trung xây dựng, củng cố ngày càng kiện toàn, phát huy hiệu lực, hiệu quả tốt hơn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện đã thể hiện khá rõ tính chủ động, tích cực, sáng tạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã lưu ý 4 yếu kém, khuyết điểm của Đảng bộ huyện là: Kinh tế phát triển còn chậm, về cơ bản đến nay huyện Hàm Tân vẫn là huyện thuần nông, phát triển nhỏ lẻ, manh mún. Kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, đặc biệt là giao thông, nước, điện. Lĩnh vực xã hội phát triển chưa vững chắc, trong đó: chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tỷ lệ sinh con thứ ba còn cao, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, tội phạm các loại còn cao. Đội ngũ cán bộ tuy có bước trưởng thành so với khi thành lập huyện, nhưng đang đứng trước thực trạng vừa thừa, vừa thiếu.

Về nhiệm vụ 5 năm đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh 4 nhiệm vụ mà Đảng bộ huyện cần tập trung chỉ đạo:

Thứ nhất, tập trung sức lãnh đạo kinh tế phát triển nhanh, bền vững và theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của huyện.

Đối với sản xuất nông nghiệp, phải tính toán đến việc sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đối với cây lúa, huyện cần tính toán trồng lúa ở những nơi thật sự chủ động về nước, năng suất cao, chất lượng tốt; nếu không đạt được các yêu cầu đó, cần mạnh dạn chuyển mạnh sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao; sản xuất phải gắn liền với chế biến và tiêu thụ. Ngoài cây lúa, huyện cần đánh giá hiệu quả các loại cây trồng như: cao su, điều, mía, thanh long để xác định các loại cây trồng chủ lực của huyện để tập trung đầu tư, quy hoạch, phát triển, hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn. Bên cạnh trồng trọt, phải hết sức chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, gắn liền với việc hình thành các khu giết mổ tập trung. Cả trồng trọt và chăn nuôi đều phải hết sức chú ý nhiều khâu, trong đó chú trọng 3 khâu: giống, phòng ngừa dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, với thẩm quyền và trách nhiệm của mình, huyện cần tích cực phối hợp với các cơ quan của tỉnh để khẩn trương triển khai các dự án phát triển kinh tế, đặc biệt là các dự án khu công nghiệp trên địa bàn, để đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp của huyện.

Thứ hai, tiếp tục huy động nhiều hơn nữa các nguồn vốn và các nguồn đầu tư để chăm lo xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, gắn liền với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Trước hết, huyện cần phối hợp với các cơ quan của tỉnh để tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu trung tâm Hành chính huyện; sớm triển khai các công trình giao thông trên địa bàn, kể cả các công trình do Trung ương và tỉnh đầu tư; đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để đầu tư xây dựng, cải tạo kết cấu hạ tầng địa bàn dân cư, đặc biệt là ở địa bàn thôn.

Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi, điện để tạo điều kiện cho huyện Hàm Tân phát triển. Đồng thời, tiếp tục rà soát để từng bước hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể của huyện, đi sâu rà soát hoàn chỉnh quy hoạch của từng xã theo hướng xây dựng xã nông thôn mới, trên cơ sở đó để định hướng đầu tư phát triển cho phù hợp, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ huyện Hàm Tân có 2 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Thứ ba, tiếp tục nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém trên lĩnh vực xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm 3 việc: Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hơn nữa công tác giảm nghèo; phải xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ huyện, phải triển khai một cách đồng bộ các biện pháp hữu hiệu, căn bản để giảm nghèo một cách vững chắc; đi đôi với các giải pháp kinh tế, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm mạnh tỷ lệ phụ con thứ ba; quan tâm đúng mức hơn nữa đến việc chăm lo đời sống của các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ tư, Đảng bộ phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng. Phải hết sức chú trọng xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; phát huy cho được vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ sở. Năng lực lãnh đạo có nhiều nội dung, nhưng trước hết phải nâng tầm trí tuệ, năng lực nghiên cứu, tiếp thu, đặc biệt là vận dụng, cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên vào nghị quyết của cấp cơ sở. Nâng cao sức chiến đấu, trước hết là phải giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong từng tổ chức Đảng, trong từng đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, huyện Hàm Tân cần đặc biệt chú trọng hơn nữa đến công tác cán bộ. Ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, có đủ năng lực, đủ sức để đảm đương hoàn thành nhiệm vụ ngày càng tốt hơn với yêu cầu ngày càng cao hơn. Phải hết sức quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, tạo ra đội ngũ cán bộ kế thừa vững chắc ở tất cả các cơ quan và ở tất cả các cấp của huyện. Xây dựng cán bộ phải gắn liền với việc tiếp tục đẩy mạnh và đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, gắn liền với việc tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập để vươn lên. Cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu về mọi mặt để cấp dưới noi theo....

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK