Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
GIỚI THIỆU | ĐẠI HỘI ĐẢNG

Một số nội dung cần tập trung thảo luận

12.7.2010 - 0:0

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN, GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005 - 2010.
- Báo cáo đánh giá 5 năm qua thực hiện Nghị quyết do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, đạt được những kết quả quan trọng; trên từng lĩnh vực xuất hiện thêm những khả năng mới, nhân tố mới. Đánh giá kết quả trên từng lĩnh vực; đồng thời, nêu rõ những yếu kém, khuyết điểm đáng quan tâm.
Đề nghị các địa phương, đơn vị liên hệ với thực tiễn xem những đánh giá như vậy đã đúng và phù hợp chưa ?
- Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã rút ra những nguyên nhân về ưu điểm, khuyết điểm và một số kinh nghiệm. Đề nghị cho ý kiến cần bổ sung những nội dung gì ?
2. Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 5 năm (2010 - 2015).
a. Mục tiêu chung và các chỉ tiêu chủ yếu.
Đề nghị cho ý kiến về:
- Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế có được, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân; cải thiện môi trường; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tạo chuyển biến rõ rệt và toàn diện trên các mặt của đời sống xã hội.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng.
b. Định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng.
Đề nghị cho ý kiến về:
- Phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; tập trung trước hết vào nhóm sản phẩm lợi thế, sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường; coi trọng phát triển công nghiệp điện năng, công nghiệp chế biến, phục vụ xuất khẩu; ưu tiên cho các tập đoàn, chủ đầu tư có uy tín có năng lực thực sự, các dự án sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thân thiện môi trường.
- Nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hoá - thể dục, thể thao; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc.
- Nhiệm vụ về quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và tài nguyên nước; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Nhiệm vụ đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng; trong đó, tập trung đầu tư một số công trình lớn, quan trọng...
- Về định hướng chủ yếu phát triển các vùng.
- Nhiệm vụ tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Nhiệm vụ xây dựng, nâng cao năng lực và hiệu lực điều hành, quản lý của bộ máy nhà nước các cấp; cải cách tư pháp.
- Nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận và các đoàn thể; nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể.
- Nhiệm vụ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng.
c. Về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.
Đề nghị cho ý kiến về 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; cần thêm bớt nội dung nào ?
    

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK