Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng năm 2018

29.1.2019 - 7:47

THÔNG BÁO

kết quả xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên

 và tổ chức đảng năm 2018

-----


I. Về đánh giá chất lượng đảng viên

- Tổng số đảng viên có đến thời điểm đánh giá 2.942 đồng chí, đảng viên được đánh giá phân loại 2.753 đồng chí. Có 189 đảng viên không đánh giá phân loại (do mới kết nạp Đảng chưa đủ thời gian đánh giá; được miễn công tác, sinh hoạt Đảng).

- Kết quả xếp loại đảng viên của 56/56 chi, đảng bộ cơ sở như sau: Đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” có 311 đồng chí, chiếm tỷ lệ 11,3% tổng số đảng viên đã được phân loại; đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” có 2.381 đồng chí, chiếm tỷ lệ  86,5% tổng số đảng viên đã được phân loại (đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” chiếm tỷ lệ 12%  đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ”); đảng viên “hoàn thành nhiệm vụ” 57 đồng chí, chiếm tỷ lệ 2,1%tổng số đảng viên đã được phân loại; đảng viên “không hoàn thành nhiệm vụ” 04 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,2% tổng số đảng viên được đánh giá phân loại.

II. Về xếp loại chất lượng tổ chức đảng

1. Xếp loại chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở

Tổng số chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở (sau đây gọi chung là tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở) có đến thời điểm đánh giá 168 tổ chức đảng (trong đó có 05 đảng bộ bộ phận, 18 chi bộ trực thuộc 05 đảng bộ bộ phận); có 01 tổ chức đảng không phân loại do mới thành lập. Kết quả xếp loại chất lượng 167/168 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở như sau:

- Có 31 tổ chức đảng đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (chiếm tỷ lệ 18,6% tổng số tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở được phân loại);

- Có 127 tổ chức đảng đạt “hoàn thành tốt nhiệm” (chiếm tỷ lệ 76% tổng số tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở được phân loại);

- Có 09 tổ chức đảng “hoàn thành nhiệm vụ”, (chiếm tỷ lệ 5,4% tổng số tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở được phân loại).

2. Xếp loại các chi, đảng bộ cơ sở

Kết quả xếp loại chất lượng 54/56 chi, đảng bộ cơ sở (02 chi bộ cơ sở mới thành lập không đánh giá chất lượng là Chi bộ Cục Quản lý thị trường và Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật) như sau:

2.1- Có 10 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại chất lượng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, chiếm tỷ lệ 18,5 % tổng số chi, đảng bộ cơ sở được đánh giá xếp loại chất lượng; gồm các chi, đảng bộ sau:

TT

Đơn vị

 

TT

Đơn vị

1

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh

 

6

Chi bộ UBKT Tỉnh ủy

2

Đảng bộ Kho Bạc Nhà nước

 

7

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

8

Chi bộ Thanh tra tỉnh

4

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

 

9

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy

5

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng

 

10

Chi bộ Cục Thống kê

2.2- Có 40 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại chất lượng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chiếm tỷ lệ 74,1% tổng số chi, đảng bộ cơ sở được xếp loại; gồm các chi, đảng bộ sau:

TT

Đơn vị

 

TT

Đơn vị

1

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

 

15

Đảng bộ Liên đoàn Lao động

2

Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT

 

16

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân

3

Đảng bộ Sở Y tế

 

17

Đảng bộ Trường CĐ Y tế

4

Đảng bộ Sở Tài nguyên & Môi trường

 

18

Đảng bộ Sở Khoa học & Công nghệ

5

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

19

Đảng bộ Sở Công thương

6

Đảng bộ Sở LĐ, TB và Xã hội

 

20

Chi bộ VP Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

7

Đảng bộ Sở Nội vụ

 

21

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

8

Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo

 

22

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

9

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

 

23

Chi bộ Ban Bảo vệ CSSKCB

10

Đảng bộ Sở Kế hoạch & Đầu tư

 

24

Chi bộ Ban Dân tộc

11

Đảng bộ Sở Tài chính

 

25

Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

12

Đảng bộ Sở Xây dựng

 

26

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

13

Đảng bộ Cục Thuế

 

27

Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh

14

Đảng bộ Đài Phát thanh & Truyền hình

 

28

Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên

TT

Đơn vị

 

TT

Đơn vị

29

Chi bộ Ban Quản lý DAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp

 

35

Chi bộ Sở Tư pháp

30

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH

 

36

Chi bộ Trường Cao đẳng Nghề

31

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh

 

37

Chi bộ Liên minh HTX

32

Chi bộ Ngân hàng Nhà nước

 

38

Chi bộ UBMTTQVN tỉnh

33

Chi bộ Liên hiệp các Hội KHKT

 

39

Chi bộ Hội Chữ thập đỏ

34

Chi bộ Sở Thông tin - Truyền thông

 

40

Chi bộ Đoàn Luật sư

2.3- Có 04 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại chất lượng “hoàn thành nhiệm vụ”, chiếm tỷ lệ 7,4% tổng số chi, đảng bộ cơ sở; gồm các chi, đảng bộ sau:

TT

Đơn vị

 

TT

Đơn vị

1

Đảng bộ Báo Bình Thuận

 

3

Chi bộ Hội Đông y

2

Chi bộ Toà án nhân dân tỉnh

 

4

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh

3. Xếp loại cấp ủy cơ sở

Có 48/48 cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở được đánh giá xếp loại (có 07 chi bộ cơ sở không có cấp ủy và 01 chi bộ mới thành lập nên không đánh giá xếp loại cấp ủy); kết quả xếp loại như sau:

3.1- Có 09 cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở xếp loại chất lượng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, chiếm tỷ lệ 18,75 % tổng số cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở được đánh giá xếp loại chất lượng; gồm cấp ủy các chi, đảng bộ sau:

TT

Đơn vị

 

TT

Đơn vị

1

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh

 

6

Chi bộ UBKT Tỉnh ủy

2

Đảng bộ Kho Bạc Nhà nước

 

7

Chi bộ Cục Thống kê

3

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

8

Chi bộ Thanh tra tỉnh

4

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

 

9

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy

5

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng

 

 

 

3.2- Có 36 cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở xếp loại chất lượng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở được xếp loại; gồm cấp ủy các chi, đảng bộ sau:

TT

Đơn vị

 

TT

Đơn vị

1

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

 

4

Đảng ủy Cục Thuế

2

Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT

 

5

Đảng ủy Đài Phát thanh & Truyền hình

3

Đảng ủy Sở Y tế

 

6

Đảng ủy Liên đoàn Lao động

TT

Đơn vị

 

TT

Đơn vị

7

Đảng ủy Sở Tài nguyên & Môi trường

 

22

Chi ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

8

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

23

Chi ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy

9

Đảng ủy Sở LĐ, TB và Xã hội

 

24

Chi ủy Ban Dân tộc

10

Đảng ủy Sở Nội vụ

 

25

Chi ủy Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

11

Đảng ủy Sở Giáo dục & Đào tạo

 

26

Chi ủy Hội Nông dân tỉnh

12

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải

 

27

Chi ủy Hội Cựu chiến binh tỉnh

13

Đảng ủy Sở Kế hoạch & Đầu tư

 

28

Chi ủy Tỉnh đoàn Thanh niên

14

Đảng ủy Sở Tài chính

 

29

Chi ủy Ban Quản lý DAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp

15

Đảng ủy Sở Xây dựng

 

30

Chi ủy Văn phòng HĐND tỉnh

16

Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân

 

31

Chi ủy Ngân hàng Nhà nước

17

Đảng ủy Trường CĐ Y tế

 

32

Chi ủy Sở Thông tin - Truyền thông

18

Đảng ủy Sở Khoa học & Công nghệ

 

33

Chi ủy Sở Tư pháp

19

Đảng ủy Sở Công thương

 

34

Chi ủy Trường Cao đẳng Nghề

20

Chi ủy VP Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

 

35

Chi ủy UBMTTQVN tỉnh

21

Chi ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

36

Chi ủy Đoàn Luật sư

3.3- Có 03 cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở xếp loại chất lượng “hoàn thành nhiệm vụ”, chiếm tỷ lệ 6,25% tổng số cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở được xếp loại; gồm cấp ủy các chi, đảng bộ sau:

TT

Đơn vị

1

Đảng ủy Báo Bình Thuận

2

Chi ủy Toà án nhân dân tỉnh

3

Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh

III. Về khen thưởng

1. Tặng giấy khen 10 chi, đảng bộ cơ sở đạt “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018

TT

Đơn vị

 

TT

Đơn vị

1

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh

 

6

Chi bộ UBKT Tỉnh ủy

2

Đảng bộ Kho Bạc Nhà nước

 

7

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

8

Chi bộ Thanh tra tỉnh

4

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

 

9

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy

5

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng

 

10

Chi bộ Cục Thống kê

2. Tặng giấy khen 06 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền

TT

Đơn vị

1

Chi bộ Giảng viên thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh;

2

 Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Cục Thuế;

3

 Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng;

4

 Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Bình Thuận;

5

 Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Liên đoàn lao động tỉnh;

6

 Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

3. Công nhận và tặng giấy khen cho 11 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

TT

Họ tên

Chức vụ, Đơn vị

1

Phạm Quốc Hùng

Bí thư Chi bộ Cục Thống kê

2

Phạm Văn Dũng

Phó Bí thư Chi bộ Cục Thống kê

3

Dụng Văn Duy

Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Chính trị

4

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế

5

Phạm Như Hải

Đảng ủy viên Đảng bộ Cục Thuế

6

Trần Thị Diệu Hoàng

Đảng ủy viên Đảng bộ Cục Thuế

7

Võ Thanh Khiêm

Phó Bí thư Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh BT

8

Trần Văn Hải

Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh

9

Bùi Trung Thành

Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh

10

Nguyễn Thị Kim Hồng

Đảng viên Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng.

11

Huỳnh Ngọc Tuyển

Chi ủy viên Chi bộ Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Tặng giấy khen cho 04 tổ chức đảng và 01 đảng viên có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận;

- Chi bộ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thuộc Đảng bộ Sở Y tế;

- Chi bộ Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh;

- Đồng chí Nguyễn Anh Khải – Chi ủy viên Chi bộ UBKT Tỉnh ủy.

 

IV. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, khen thưởng 06 chi, đảng bộ cơ sở và 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở “trong sạch vững mạnh” 05 năm liền

- Đảng bộ Trường Chính trị (được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu 19 năm liên tục, từ năm 2000 - 2018);

- Chi bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu 16 năm liên tục, từ năm 2003 - 2018);

- Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận (được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu 12 năm liên tục, từ năm 2007 - 2018);

- Chi bộ Cục Thống kê (được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu 09 năm liên tục, từ năm 2010 - 2018);

- Chi bộ Thanh tra tỉnh (được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu 07 năm liên tục, từ năm 2012 - 2018);

- Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh (được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu 06 năm liên tục, từ năm 2013 - 2018);

- Chi bộ Giảng viên thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh (được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu 11 năm liên tục, từ năm 2008 - 2018);

- Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng (được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu 06 năm liên tục, từ năm 2013 - 2018);

- Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Bình Thuận (được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liên tục, từ năm 2014 - 2018).

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thông báo kết quả đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 để các tổ chức cơ sở đảng được biết./.

Lê Duy Khánh - QTM
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK