Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2019

5.1.2019 - 15:5

Ngoài những nội dung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, giám sát về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo Chương trình số 57-CTr/TU ngày 25/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ được giao trong năm 2019, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ, xử lý kịp thời; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019, cụ thể như sau:


   1. Về nội dung kiểm tra

   Kiểm tra việc thực hiện quy trình rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, phát triển đảng viên.

   2. Về nội dung giám sát

   - Giám sát việc thực hiện công tác cán bộ theo các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

   - Giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Giám sát việc thực hiện Kết luận số 38-KL/TU ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

   Theo nhiệm vụ được phân công trên các lĩnh vực của công tác tổ chức xây dựng đảng, Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động triển khai, phân công cán bộ, chuyên viên thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả./.

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK