Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019

28.12.2018 - 15:50

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Thường trực Tỉnh ủy đã định hướng nội dung giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phản biện Đề án Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản. Nguồn: Internet

Để công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2019 đạt kết quả thực chất, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ nội dung đã được phê duyệt xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định, quy trình hướng dẫn. Đồng thời, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019; đồng thời, cung cấp thông tin cụ thể về nội dung các dự thảo văn bản hoặc các đề án, dự án cần phản biện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện việc phản biện xã hội.

LÊ TRUNG TRỰC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK