Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28.12.2018 - 13:57

Cần phát huy vai trò của hương ước, quy ước quản lý xã hội với ý nghĩa là thiết chế tự quả trong cộng đồng dân cư.


    Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4954/KH-UBND về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung được quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3727/QĐ-BVTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Việc triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thôn, bản, khu phố; có tính khả thi, dễ thực hiện, tránh tình trạng rập khuôn các hương ước, quy ước mẫu, không sao chép máy móc hương ước, quy ước giữa các địa phương trong tỉnh.

    Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra mục tiêu cần phải hướng tới sự chuyển biến căn bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò của hương ước, quy ước quản lý xã hội với ý nghĩa là thiết chế tự quản, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Duy Nghi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK