Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ háng 12 năm 2018

27.12.2018 - 7:50

         Ngày 24/12/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 12/ 2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


          Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo triển khai trong tháng 01 năm 2019. Trong tháng 12 năm 2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra như: Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trong tháng 12/2018. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lãnh đạo và thực hiện nghiêm túc; đã tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII); chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy; tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII). Ban hành kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, thông báo phân công dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 và thông báo lịch thẩm định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 - trong đó đã thực hiện xong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân BTV Đảng ủy Khối năm 2018.

          Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức, khóa 97 (Đảng ủy Khối có 59 cán bộ, công chức tham gia học tập); chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai phổ biến, quán triệt Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; tham gia các buổi làm việc về triển khai các kết luận sau kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy; tiếp tục triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác xây dựng và phát huy cốt cán phong trào tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp, trường học. Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ công tác năm  2019.

           Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong tháng 01 năm 2019 là: Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6,7; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 8 (khóa XII); triển khai việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành việc thẩm định và quyết định đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018; tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối năm 2018; tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy về phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện việc hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh, trong đó chú ý tiếp tục lãnh đạo và làm tốt công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để định hướng, kiến nghị kịp thời; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, nhất là trong dịp gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

           Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét, quyết định kết nạp 26 đảng viên mới, công nhận 31 đảng viên chính thức, kết luận về tiêu chuẩn chính trị 14 trường hợp. Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Đinh Hải Cường - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK