Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên

24.12.2018 - 7:45

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, gồm: Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy và đồng chí Bí thưu Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương. Nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc phối hợp lãnh đạo, tham gia công tác tổ chức, cán bộ từ năm 2015 đến nay.


Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên nêu trên, trong đó nêu những ưu điểm, chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; đồng thời, yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát tập trung triển khai và thực hiện tốt một số nội dung theo thông báo đã nêu.

Võ Thị Hạnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK