Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

ĐẢNG BỘ XÃ VỈNH HẢO GẮN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI

21.12.2018 - 7:41

Năm 2018, cùng với việc tập trung lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Vĩnh Hảo luôn quan tâm lãnh đạo chính quyền, nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.


Đảng bộ xã có 07 chi bộ trực thuộc, với 137 đảng viên. Trong năm 2018, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng thông qua việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trên cả 3 mặt về: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc và tiếp tục được đổi mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp đặc điểm, tình hình hoạt động của Đảng bộ. Cụ thể, đã xây dựng Kế hoạch triển khai chuyên đề năm 2018 «xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ». Đã có 112/112 cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân; 333/424 bản cam kết của đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị- xã hội. Trong năm, Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình và đã có 30 tập thể, 50 cá nhân được biểu dương, khen thưởng các cấp.

Công tác cán bộ được chú trọng và thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo, bổ nhiệm, bố trí cán bộ gắn với việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Hiện nay, bộ máy chính quyền của xã cơ bản đảm bảo về tiêu chuẩn theo quy định. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung, phương thức lãnh đạo, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc được Đảng ủy quan tâm, chú trọng và hoạt động theo đúng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; tổ chức sinh hoạt đảng đầy đủ và đúng kỳ theo quy định, trong sinh hoạt thể hiện tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; tỷ lệ bình quân đảng viên sinh hoạt đảng ủy định kỳ đạt trên 80%; nội dung, quy trình sinh hoạt đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên; có ghi chép biên bản sinh hoạt đầy đủ, nghiêm túc, rõ ràng.

Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm 2018 (118/137 đảng viên được đánh giá); có 14/118 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 11,86%; 89/118 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 75,42%; 15/118 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, đạt 12,72%. Có 6/7 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đạt 85,71%; 1/7 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, đạt 14,29%.

Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, tăng cường; đã kết nạp được 11/9 đảng viên mới, đạt 112% so với chỉ tiêu huyện giao. Công tác quản lý đảng viên khá chặt chẽ thông qua việc thường xuyên rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh sách và thực hiện theo đúng quy định. Các loại sổ nghiệp vụ công tác đảng viên và lập các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện khá đầy đủ theo yêu cầu, quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng ủy, các chi bộ quan tâm thực hiện theo đúng quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy tập trung thực hiện tốt. Đảng ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Có 7/7 chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2018 và tiến hành kiểm tra, giám sát được 83/65 lượt đảng viên, đạt 127,6%; tiến hành 02 cuộc kiểm tra UBND xã về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/ĐU ngày 28/12/2016 của Đảng ủy (khóa VII) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; giám sát chuyên đề 03 chi bộ về việc xây dựng kế hoạch tập thể và đăng ký thực hiện bảng cam kết của các tổ chức, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giám sát 6 chi bộ về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) « về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ » trong tình hình mới.

Công tác Mặt trận và các đoàn thể, hội quần chúng đã bám sát Quy chế, Điều lệ làm việc của mỗi tổ chức, thực hiện đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của mình; tham gia xây dựng đảng, chính quyền và thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham gia các phong trào hành động của các tổ chức phát động; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt mục tiêu 3 giảm; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ tiếp bước cho em đến trường đạt và vượt chỉ tiêu. Hổ trợ, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Tổ chức các các hoạt động thiết thực và cuối năm 2018 có 6/6 tổ chức Mặt trận và các đoàn thể được công nhận vững mạnh, vững mạnh xuất sắc.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội luôn được Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo và xác định phát triển kinh tế- xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thông qua việc xây dựng các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, có định hướng, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Mặc năm 2018, thời tiết khô hạn không thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, giá cả đầu ra cho nông sản và chăn nuôi biến động giảm đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Nhưng với sự phấn đấu nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng ủy, UBND, Mặt trận, các đoàn thể xã, cấp ủy chi bộ, Ban điều hành các thôn và nhân dân trong xã nên tình hình các mặt của xã tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Nổi bật là kết quả thực hiện 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch được giao như: thu ngân sách đạt 102,69%; sản lượng khai thác hải sản khai thác đạt 173,75%; giải quyết việc làm mới đạt 326,7%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1,51%/1,51% (28/28 hộ); dân số tham gia bảo hiểm đạt 87,01%; giao quân đạt 100%; lãnh đạo thực hiện đạt kết quả 19/19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đảm bảo các nội dung, quy định trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế « một cửa »« một cửa liên thông »; tình hình an ninh, chính trị được giữ vững, ổn định; phối hợp giải quyết kịp thời một số vấn đề phát sinh góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn; tình hình phạm pháp hình sự, trật tự an toàn giao thông, tệ nạn ma túy giảm so với cùng kỳ năm trước. Riêng sản lượng lương thực có hạt không đạt chỉ tiêu là do nguyên nhân khách quan vì tình hình thời tiết khô hạn không thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, tình hình lấn chiếm đất, khai thác khoáng sản trái phép có chiều hướng phức tạp; nạn ma túy tuy có giảm những vẫn còn nhiều tiềm ẩn, nguy cơ phát sinh; công tác tạo nguồn phát triển đảng trong nguồn tuyển quân gặp khó khăn. Công tác lãnh đạo và giải quyết bức xúc, kiến nghị của nhân dân và cử tri có lúc chưa kịp thời và xử lý một số vụ việc tồn động còn chậm. Chất lượng đoàn viên, hội viên và lực lượng cốt cán chính trị ở cơ sở còn hạn chế; một số phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động nhìn chung chưa mạnh...

Với sự nổ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Có thể khẳng định, Đảng bộ xã Vĩnh Hảo đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2018, là cơ sở và động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Phan Minh Quảng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK