Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác Cải cách hành chính ở phường Xuân An năm 2018

5.12.2018 - 17:10

Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận luôn xác định nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.


Đối với Thành phố Phan Thiết, ngày 15/6/2016 UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành Công văn số 2766/UBND-VX về triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Để góp phần thực hiện công cuộc CCHC ở các xã, phường của Thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016 – 2020 đạt kết quả thiết thực, UBND phường Xuân An đã xây dựng Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20/6/2016 về cải cách hành chính nhà nước của phường Xuân An giai đoạn 2016-2020, đồng thời tích cực triển khai thực hiện tại địa phương.

Trong năm 2018, công tác CCHC tại UBND phường bước đầu đã đạt được những kết quả khá tốt. Để thực hiện tốt công tác này, đầu năm 2018, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 25/01/2018 về thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2018; Kế hoạch 33/KH-UBND ngày 16/4/2018 về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công. Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2018 được thể hiện trên các mặt sau:

1. Về cải cách thể chế

Địa phương đã cụ thể hoá kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của Tỉnh, của thành phố; thể chế hoá đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ và HĐND phường. Thực hiện đúng các quy định về trình tự thủ tục soạn văn bản và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của phường theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đông nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004. Thông qua việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy trình, thủ tục giải quyết các công việc theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; phát huy hiệu quả việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” từ phường đến thành phố và ngược lại.        

2. Về cải cách thủ tục hành chính

UBND phường đã tiến hành niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu liên quan đến từng lĩnh vực, mức thu phí, lệ phí và các văn bản liên quan đến CCHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND phường. Đồng thời, tổ chức rà soát điều chỉnh bổ sung kịp thời quy trình, thủ tục giải quyết các công việc theo cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông; thực hiện có hiệu quả Để án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân giữa cán bộ chuyên môn với bộ phận “một cửa” bảo đảm tính đồng bộ, liên tục. Phát huy có hiệu quả việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND phường.

Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của địa phương. Đến nay, các hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hẹn.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Trong công tác quản lý điều hành Nhà nước, UBND phường luôn tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong từng công việc. Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh, thành phố, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự giám sát của HĐND phường và phối hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể của phường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ KT-XH-QPAN trên địa bàn. Giải quyết các công việc của nhân dân theo đúng pháp luật quy định, tổ chức tốt việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phân công cán bộ, bố trí làm việc theo yêu cầu cải cách hành chính và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND thành phố về việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại địa phương, đáp ứng được các nội dung yêu cầu của công tác. Thực hiện chế độ công vụ rõ ràng, minh bạch, đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất đạo đức về năng lực chuyên môn. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và các bộ không chuyên trách từ phường đến các khu phố.

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức phường ở cả các mặt về học vấn, chuyên môn, chính trị. Từng bước thay thế những cán bộ, công chức không đủ trình độ năng lực; tinh thần trách nhiệm; thái độ phuc vụ nhân dân thiếu nhiệt tình, không tận tụy với công việc được giao.

Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức của địa phương từng bước được nâng lên, thấy được tầm quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nói riêng đã giảm bớt việc đi lại của nhân dân.

5. Vê cải cách tài chính công

Thực hiện nghiêm túc quy định về phân cấp quản lý ngân sách; bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý ngân sách; tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với công tác quản lý và sử dụng ngân sách tại địa phương. Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; UBND phường tổ chức hội nghị công nhân viên chức và công khai quy chế chi tiêu nội bộ để sữa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

6. Về hiện đại hoá nền hành chính

Hiện nay, toàn phường đã trang bị 18 bộ máy vi tính và 15 bộ máy in để đáp ứng nhu cầu công việc. Bộ phận “một cửa” và các phòng làm việc đã được quan tâm bố trí cơ bản các phương tiện, vật dụng phục vụ cho công việc.

Đã triển khai kết nối Internet và mạng nội bộ Thành uỷ và UBND thành phố. Tiếp tục đề nghị thành phố đầu tư trang thiết bị đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định.

UBND phường đã kịp thời triển khai các văn bản của cấp trên và ban hành các Kế hoạch của địa phương trên lĩnh vực cải cách hành chính năm 2018, mà nhất là trên lĩnh vực theo cơ chế “một cửa”, “ một cửa liên thông” đúng quy trình, quy định theo Quyết định 60/2015-QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận và Quyết định 02/2016-QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND thành phố Phan Thiết.

Công tác cải cách hành chính ở phường Xuân An giai đoạn 2016 – 2020 nói chung, năm 2018 nói riêng bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan. Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2018, Đảng ủy phường Xuân An sẽ tiếp tục lãnh đạo UBND phường triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch CCH giai đoạn 2016 – 2020, mà trước hết là kế hoạch của năm 2019 và 2020 đạt chất lượng góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thành phố và Tỉnh nhà./.

Hồng Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK