Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018

4.12.2018 - 16:35

Năm 2018, Lãnh đạo Ban cùng Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 và Công văn số 714-CV/TU, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mỗi cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan ngày càng nhận thức rõ hơn ý thức rèn luyện đạo đức, tác phong và ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, cơ quan chưa có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đạt được kết quả nêu trên là do:

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với Chi ủy chi bộ và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tập thể lãnh đạo Ban và đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương trong thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU; thực hiện tốt Quy định chuẩn mực văn hóa công sở tại cơ quan. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên tự ý thức và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc. Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Thanh tra nhân nhân phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU.  

- Khi giao việc cho cấp dưới lãnh đạo Ban luôn cụ thể, rõ ràng, quy định thời gian hoàn thành, đảm bảo chất lượng. Từ đó, mỗi cán bộ, công chức, nhân viên chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất kịp thời những công việc được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tránh để quên việc, sót việc.

Để duy trì kết quả đạt được trong năm 2018, trong thời gian tới Lãnh đạo Ban cùng với Chi ủy và Ban Chấp hành công đoàn cơ quan tiếp tục thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.(2) Phổ biến, quán triệt kịp thời, nghiêm túc Công văn số 1325-CV/TU ngày 21/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng” cùng với tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 546-CV/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.(3) Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân nhằm theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm Chỉ thị số 27-CT/TU.

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK