Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kinh nghiệm qua 05 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI)

28.11.2018 - 8:41

Việc thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


    Năm 2013, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TWvề ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Để triển khai các Quyết định trên của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khá cụ thể từng vấn đề (Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 17/02/2014 về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 15/4/2014; Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 19/8/2014; Quy định số 1415-QĐ/TU, ngày 19/8/2014; Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 09/12/2014 về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận); đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, mặt trận, đoàn thể các cấp đã tổ chức nhiều Hội nghị để quán triệt, triển khai thực hiện và tập huấn các nội dung Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận TQVN và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã ban hành các văn bản và triển khai thực hiện khá nghiêm túc, kịp thời.

    Quá trình lãnh đạo và triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy địa phương đã dành thời gian thỏa đáng và thật sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; quan tâm định hướng và phê duyệt nội dung giám sát, phản biện cụ thể hằng năm của Mặt trận TQVN và các đoàn thể; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương thực hiện việc công khai các thông tin, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tuy còn những hạn chế, khó khăn, lúng túng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, song kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị ở Bình Thuận thời gian qua đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng, sự quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện của các tổ chức trong hệ thống chính trị và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, nhờ đó đã góp phần quan trọng củng cố đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ những kết quả bước đầu của việc triển khai thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

    Trước hết, các cấp, các ngành phải nắm vững và quán triệt sâu kỹ, đầy đủ ý nghĩa, nội dung, phương thức, quy trình thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể hóa từng vấn đề, sao cho dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ thực hiện.

    Hai là, phải có sự lãnh đạo chặt chẽ, sâu sát của cấp ủy, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu; phải ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện; phải định hướng nội dung giám sát, phản biện hằng năm cho mặt trận, đoàn thể; đồng thời, tăng cường kiểm tra, làm việc và kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện để chỉ đạo và tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.

    Ba là, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần nâng cao năng lực, bản lĩnh, tính chủ động trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội; lựa chọn nội dung giám sát, phản biện phù hợp gắn với phát huy vai trò, trí tuệ của các chuyên gia chuyên ngành, các tổ chức thành viên; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có chất lượng.

    Bốn là, các cấp ủy, chính quyền, các ngành phải thật sự cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết kịp thời ý kiến đóng góp của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; tôn trọng và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định.

    Được biết, ngày 29/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); qua đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để các cấp, các ngành triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

PHÒNG ĐOÀN THỂ VÀ CÁC HỘI
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK