Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả sau 12 năm hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

9.11.2018 - 15:28

Được tách ra từ Đảng bộ Dân Chính Đảng (cũ) tháng 10/2006, đến nay Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vừa tròn 12 năm hoạt động.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương hợp nhất Đảng ủy Khối Doanh nghiệp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Qua 12 năm hoạt động, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt và có sự đổi mới. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới về phương pháp và hình thức quán triệt. Nội dung các nghị quyết được báo cáo viên chuẩn bị và giới thiệu kết hợp cả thuyết trình và trình chiếu. Có đảng ủy cơ sở tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên, người lao động bằng trực tuyến xuống các chi bộ trực thuộc. Bên cạnh đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực phối hợp tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể ở khu công nghiệp tỉnh theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy.

Ngoài việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trong nước; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bằng việc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp. Song song đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng được trang web của Đảng ủy để đăng tin, bài phản ánh hoạt động của Đảng bộ Khối và đăng tải các nội dung phục vụ công tác tuyên truyền; cập nhật các bài viết có liên quan đến cơ chế, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối được chú trọng. Qua học tập và làm theo Bác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện và giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên; việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống được chú ý hơn. Đa số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đã xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức. Đã có nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình được Đảng ủy Khối tặng giấy khen; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen. Thực hiện Chỉ thị số 06, Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 đã có 38 lượt tập thể và 61 lượt cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp trên biểu dương, khen thưởng. 

Việc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng. Thời gian học tập và hình thức nghiên cứu, viết thu hoạch có đổi mới; trước đây các lớp được tổ chức vào các ngày trong tuần và viết thu hoạch bằng tự luận. Nhưng nay các lớp được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và viết thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm kết hợp 01 câu tự luận liên hệ thực tế. Từ khi thành lập đến nay đã tổ chức 36 lớp nhận thức về Đảng, có 2.754 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức được 08 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 863 bí thư, cấp ủy cơ sở và 03 lớp cập nhất kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên theo quy định của Trung ương.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội được xem là một nhiệm vụ quan trọng, vì thế Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định thành lập tổ cộng tác viên dư luận xã hội thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, định hướng kịp thời những bức xúc, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động trong Khối, góp phần ổn định an ninh, trật tự, chưa xảy ra tình trạng đình công, lãn công tại các doanh nghiệp có tổ chức đảng.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng quý, những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổng hợp đề xuất, kiến nghị với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháo gỡ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổng hợp kiến nghị lên Thường trực Tỉnh ủy giải quyết 19 vấn đề, góp phần giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối.

Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ngày được nâng lên, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng về nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt gắn với việc thảo luận tìm ra các giải pháp để cùng người quản lý doanh nghiệp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh do hội đồng quản trị, hội đồng thành viên đề ra hay cấp trên giao. Việc bỏ kỳ sinh hoạt chi bộ đã được khắc phục; hầu hết các cấp ủy, chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng. Nghị quyết đề ra của các cấp ủy, chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.  

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và phát triển đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Do đó, đã tập trung nghiên cứu tìm các giải pháp để củng cố tổ chức đảng hiện có, thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp đảng viên mới. Nhất là thực hiện chủ trương của Trung ương về thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Qua 12 năm hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định thành lập được 20 tổ chức cơ sở đảng; kết nạp được 1.630 đảng viên, trong đó có 03 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.  

Việc lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể hoạt động được Đảng ủy Khối quan tâm; trong đó chú trọng việc thực hiện các hoạt động về tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện; thực hiện các công trình, phần việc, góp phần cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội. Trong 12 năm qua, Đoàn Khối doanh nghiệp đã quyết định thành lập được 69 tổ chức đoàn, phát triển được 2.120 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh Khối thành lập được 20 cơ sở hội và phát triển được 384 hội viên.

Công tác xã hội từ thiện được Đảng ủy Khối chú trọng. Cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã tuyên truyền, vận động người quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công nhân và người lao động hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do các cấp, ngành, địa phương phát động. Trong những năm qua, toàn Đảng bộ Khối đã đóng góp 163 tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện và xây dựng nhiều căn nhà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; các tổ chức cơ sở đảng như Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết, ….đã xây mới, sửa chữa trường học ở các xã vùng xa, vùng sâu, vùng khó khăn. Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối đã có nhiều hoạt động như tặng học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi; tổ chức khám, phát thuốc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tặng mái ấm đồng đội,…. Qua đó, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội, vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Mười hai năm hoạt động chưa dài nhưng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình là tổ chức đảng cấp trên cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

DH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK