Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 27/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1.11.2018 - 15:29

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”,  Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy và  Kế hoạch 111-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Ngày 31/10/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 60-KH/BTCTU để triển khai thực hiện trong thời gian tới với 10 nhiệm vụ, cụ thể:


   - Thẩm định rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

   - Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

   - Xây dựng kế hoạch để thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương theo mục tiêu, lộ trình Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương gắn với chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ giữ vị trí phù hợp với chức danh quy hoạch giữa các địa phương và giữa các ngành, lĩnh vực khác nhau, nhất là ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi triển khai mô hình mới để góp phần thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo toàn diện đối với cán bộ cấp tỉnh.

   - Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ dự nguồn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

   - Tham mưu bổ sung, hoàn thiện và triển khai nghiêm túc các quy định, quy chế đánh giá cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

   - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy và cán bộ toàn tỉnh.

   - Tham mưu việc kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ các cấp theo hướng: Giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, chính sách, cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.

   - Tham mưu xây dựng Kế hoạch về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

   - Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

   - Chủ trì, phối hợp tham mưu cụ thể hóa và thực hiện chủ trương bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt đảng tại chi bộ khu dân cư.

   Từ những nhiệm vụ nêu trên, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phân công công việc cụ thể cho các phòng chuyên môn, khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện theo Kế hoạch đề ra.

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK