Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)

1.11.2018 - 10:15

Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng ngày 30/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định về việc Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (gọi tắt là Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)).


Thành phần tham dự gồm có đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; các chi, đảng bộ cơ sở; đại diện lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao dự thảo báo cáo và có những kiến nghị, đề xuất, bổ sung để làm rõ hơn kết quả đạt được chung của toàn huyện. Qua 05 năm triển khai, thực hiện, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở có nhiều cố gắng trong công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện, qua đó phát huy được vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ kiểm tra, giám sát đối với 10 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế, tồn tại trong tổ chức thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218, nắm chắc hơn về việc xác định đối tượng, nội dung giám sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp huyện thực hiện 30 cuộc giám sát, có 53 kiến nghị; cấp xã thực hiện 180 cuộc, có 123 kiến nghị; qua giám sát các kiến nghị được các ngành quan tâm phối hợp giải quyết, công tác giám sát ngày càng chất lượng hơn. Công tác phản biện xã hội: Cấp huyện thực hiện 03 cuộc, xã thị trấn tổ chức 44 cuộc, nội dung phản biện là dự thảo văn kiện đại hội đảng, nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống ma túy, giảm nghèo đa chiều, đề án “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân gắn với nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đến năm 2020” trên địa bàn huyện; các ý kiến tham gia phản biện đều được các cơ quan ở địa phương tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp, đáp ứng được yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện chủ yếu thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri ở địa bàn dân cư; thông qua sinh hoạt, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết của tổ chức Đảng, của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội; thông qua hội nghị cán bộ, công chức; các kiến nghị, đề xuất, góp ý đều được tập hợp đầy đủ và báo cáo, phản ảnh đến cấp có thẩm quyền, đến lãnh đạo của cơ quan, đơn vị để xem xét, giải quyết. Về đối thoại thực hiện 21 cuộc, đã phần nào giúp nhân dân hiểu rõ thêm và đồng thuận với chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về những vấn đề mà nhân dân quan tâm, góp phần làm hạn chế phần nào tình hình khiếu kiện đông người phức tạp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì một số tổ chức còn lúng túng trong việc xác định nội dung, đối tượng giám sát, chủ yếu giám sát bằng hình thức thông qua báo cáo; thiếu theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị qua giám sát; hoạt động phản biện còn hạn chế, chưa chủ động chọn vấn đề để phản biện; việc góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền chưa theo hướng dẫn; việc tổ chức đối thoại còn ít. Nguyên nhân là do nghiên cứu, vận dụng các văn bản hướng dẫn chưa sâu kỹ dẫn đến trong quá trình thực hiện còn lúng túng, hiệu quả chưa cao;đối tượng giám sát, phản biện chưa phong phú; thiếu kiểm tra đôn đốc giải quyết các kiến nghị qua giám sát.

Do đó để thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; quan tâm công tác lãnh, đạo chỉ đạo thực hiện gắn với công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ, nắm chắc nội dung, quy trình và phương pháp tiến hành, vận dụng vào công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận, các đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ của mình; đối với những kiến nghị qua giám sát chưa giải quyết thì các đơn vị, địa phương rà soát, quan tâm đôn đốc các ngành thực hiện.

Như Ý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK