Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG

31.10.2018 - 17:5

Thực hiện Kế hoạch số 112 -KH/TU ngày 04/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) và công tác cán bộ. Trong 02 ngày (ngày 23/10/2018 và ngày 29/10/2018), Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do  đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh.


Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Thường v ụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh vào ngày 29/10/2018

Sau thời gian tổ chức triển khai thực hiện, đến nay các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc và kịp thời việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Tỉnh ủy và các kế hoạch của UBND tỉnh trong đơn vị, địa phương mình; tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động của trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đạt kết quả; thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ và triển khai thực hiện cơ bản đúng các khâu, các quy trình, quy định trong công tác cán bộ.

Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị, địa phương đạt được một số kết quả như: Sở Giáo dục và Đào tạo đã sắp xếp, thu gọn, giảm đầu mối tổ chức bên trong (giảm được 3 phòng và 7 cán bộ lãnh đạo, quản lý); đã xây dựng cơ cấu ngạch gắn tiêu chuẩn chức danh theo quy định, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn theo vị trí việc làm; nổi bật là đã nổ lực trong việc sắp xếp, điều chuyển và giảm được khá nhiều số lượng giáo viên dôi dư (đầu năm học 2017-2018 dôi dư 198 giáo viên, đến nay còn lại 118 giáo viên, đã giảm được 80 giáo viên dôi dư); từ năm 2015 đến nay đã tinh giản được 28 viên chức ở các đơn vị trực thuộc Sở; riêng tại cơ quan Sở đã giảm được 10 biên chế, còn lại 40 biên chế được sử dụng theo chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt. Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã hợp nhất Trung tâm Văn hóa- Thông tin và thể thao với Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện; bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; rà soát kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021; sắp xếp, sáp nhập 4 trường tiểu học thành 2 trường tiểu học, 2 trường mầm non thành 1 trường mầm non (giảm 2 trường tiểu học, 1 trường mầm non); đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các Đề án Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đề án hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy- Phòng nội vụ huyện, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ quan Thanh tra huyện; xây dựng hoàn thành đề án thành lập Trung tâm dịch vụ tổng hợp nông nghiệp huyện và đề án xã hội hóa Ban Quản lý Công trình Công cộng...

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện còn có những khó khăn, hạn chế như: Kế hoạch đề ra của đơn vị và địa phương có một số công việc còn chung chung, thời gian chưa thật cụ thể và chưa có tính chủ động cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đương nhiệm, cán bộ trong quy hoạch về trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ngành giáo dục đào tạo còn khó khăn, hạn chế, chưa tương xứng với tính đặc thù của Ngành, nhất là số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, cấp ủy, chính quyền ở cơ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh có nơi, có lúc chưa thường xuyên quan tâm và kết quả thực hiện còn hạn chế, tiến độ chậm so với kế hoạch đề ra....

Phan Minh Quảng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK