Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Hoàn thành nội dung kiểm tra theo Kế hoạch 134-KH/HU, của Ban Thường vụ Huyện ủy

31.10.2018 - 16:46

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 80-KH/HU, ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc xây dựng, thực hiện quy định về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 4 Đoàn, trực tiếp kiểm tra đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy 4 xã, thị trấn Ma Lâm, Phú Long, Hàm Liêm, Đa Mi.


Qua kiểm tra nhận thấy, đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy các địa phương trên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được những kết quả nhất định. Công tác phổ biến, tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với từng nội dung được kịp thời, giúp nâng cao nhận thức trong thực hiện. Các xã, thị trấn đều bố trí phòng tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân; xây dựng lịch cho lãnh đạo HĐND, UBND tiếp công dân hàng tháng theo quy định; đặt hòm thư tại trụ sở UBND, để tiếp nhận đơn thư, phản ánh của nhân dân; tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư, yêu cầu, kiến nghị của nhân dân, hạn chế đơn thư quá hạn. Các địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể tăng cường công tác giám sát liên quan đến lĩnh vực tài chính, qua đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Công tác đề nghị tuyển dụng, bố trí cán bộ thực hiện đúng quy định; tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức được nâng lên, đa số hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm tra, các đoàn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, từ đó chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian đến.

Thành Khoa.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK