Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 10/2018

11.11.2018 - 13:16

         Ngày 22/10/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 10/ 2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


           Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thông qua đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2018 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, triển khai trong tháng 11 năm 2018. Trong tháng 10 năm 2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như: Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trong tháng 10/ 2018; chỉ đạo cơ sở Đảng tăng cường tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII); tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III/ 2018 (94 học viên). Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII), ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII) theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Chuẩn bị nội dung cho việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16; thông báo và lập danh sách đăng ký học Lớp trung cấp Lý luận chính trị (khóa 97) tại Trường Chính trị Bình Thuận. Hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định thành lập 2 cơ sở Đảng đồng thời phân công bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách cơ sở Đảng mới thành lập tại Chi bộ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh; lãnh đạo thực hiện kế hoạch giám sát việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và việc thực hiện Đề án “Các giải pháp tăng cường cung cấp thông tin nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội của Đảng bộ Khối” đối với 5 tổ chức đảng; báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2018; tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng; tiếp tục triển khai việc đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 20-NQ/ĐUK, ngày 12/7/2018 của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnhchỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh khối lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội trực thuộc thực hiện tốt các nội dung đã đề ra và chương trình, kế hoạch  theo chỉ đạo, yêu cầu của đoàn thể cấp trên.

          Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong tháng 11/ 2018 như sau: Lãnh đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng để định hướng dư luận trong cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động; chủ động trong tuyên truyền, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trong tháng 11 và 12/2018; tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII); lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở; tham gia ý kiến về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên để cấp có thẩm quyền xem xét, đề bạt, bổ nhiệm; nghiên cứu, dự thảo kế hoạch và hướng dẫn triển khai tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 để sớm ban hành và triển khai thực hiện ngay khi có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nội dung công tác này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật thông tin phiếu đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm và lưu giữ hồ sơ đảng viên của các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra đầu năm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp cơ sở trong Đảng bộ; tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên gắn với  việc theo dõi cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/ĐUK, ngày 12/7/2018 của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trong Đảng bộ Khối 

           Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định kết nạp 27 đảng viên mới, công nhận 17 đảng viên chính thức, kết luận về lịch sử chính trị 9 trường hợp. Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Đinh Hải Cường - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK