Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III/2018

9.10.2018 - 15:44

Từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2018. Tham dự lớp học có 76 đảng viên mới thuộc các chi bộ, Đảng bộ cơ sở.


Quang cảnh lớp học.

Trong thời gian 08 ngày học viên đư­ợc nghiên cứu 10 bài lý luận cơ bản dành cho đảng viên mới, do Ban tuyên giáo Trung ư­ơng biên soạn. Đây là những kiến thức rất cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng va phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; các chuyên đề: về giáo dục đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới, vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo. Ngoài ra, các học viên còn được nghe báo cáo về lịch sử địa phương.

Lớp học này là dịp giúp các đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những quan điểm của Đảng để vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Đây cũng là điều kiện để các đồng chí rèn luyện phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức của Đảng.

TTBDCT huyện.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK