Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | TIN HOẠT ĐỘNG

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP&AN CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ THỊ XÃ NĂM 2018

11.10.2018 - 11:14

Ngày 03 tháng 10 năm 2018, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Thị đội La Gi phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, nhân viên ngành y tế thị xã. Về dự và phát biểu chỉ đạo lớp học có đồng chí Trần Thanh Quế - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN; đại diện Ban Chỉ huy quân sự thị xã; lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị; các đồng chí báo cáo viên.


Lớp học nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên ngành y tế thị xã những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác GDQP&AN trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận chiến tranh nhân dân.v.v…từ đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh ở địa phương nói riêng.

 Học viên được học các chuyên đề như: Phòng chống chiến lược "DBHB"- BLLĐ của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Sau khóa học, học viên viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh xã hội, nêu cao cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời liên hệ trách nhiệm bản thân, gắn với từng vị trí công tác, chức trách nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK