Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 10 năm 2018

8.10.2018 - 11:22

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 196-KL/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018;

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

- Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím.


II. HỌP BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY (lần I): Nghe và cho ý kiến

- Công tác phát triển đảng.

- Công tác cán bộ.

III. HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ (lần 27): Nghe và cho ý kiến

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo thực hiện 3 tháng cuối năm 2018.

- Thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7.

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Tải file:/uploads/News/LichCongTac/201810/CTr%20%20T10_2018.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK